person i rullestol

Eie eller leie for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Få personer med nedsatt funksjonsevne eier egen bolig, men bor i fellesskap med andre. Det er et politisk mål at flest mulig skal kunne eie egen bolig (eierlinja). Eierlinja gjelder også for vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder personer med nedsatt funksjonsevne. Fra NOU 2016:17 På lik linje.

Dette er i tråd med regjeringens ambisjoner om normalisering og integrering med vektlegging på kvaliteter som bidrar til gode hjem og rammer for et verdig liv med mening.

Kommunen kan legge til rette for at flere personer med nedsatt funksjonsevne eier bolig, bla. ved å etablere borettslag i kollektive boformer med tilrettelagte tjenester. Ellers finnes det også informasjon om temaet her: Framskaffe omsorgsboliger for mennesker med oppfølgingsbehov. 

Se filmen Lokalisering, som Husbanken har laget om vurderinger rundt lokalisering av boliger. 

I det følgende gis en kort innføring for måter å organisere boligtilbudene på, både for leie- og eie-alternativet, hvor borettslagsmodellen i stor grad kan tilrettelegges for å eie bolig. 

Arkitekt
Arkitekt er en yrkestittel. Arkitekter jobber både i privat og offentlig virksomhet med blant annet planlegging og prosjektering av bygg, kommuneplaner og byutvikling.
Atkomstvei
Forbindelse fra veg eller parkeringsplass til byggverkets/anleggets inngangsparti.
Bevegelseshemmet
Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.
Bofellesskap, i omsorgssektoren

Med bofellesskap forstås en gruppe boliger hvor privatenheten er forholdsvis selvstendig, med areal mellom 40 og 55 kvm BRA-K. Privatenhetene har som oftest to rom som gir mulighet for en viss grad av selvstendig liv og husholdning. Bofellesskap kan planlegges med private boenheter for en- eller to-persons husstander og for privat og/eller felles husholdning. Se også bokollektiv.

Bolig
En selvstendig bolig er en bolig som inneholder alle sentrale boligfunksjoner som kjøkken, stue, soverom, bad og wc innenfor boligens privatdel. Med unntak av institusjon og midlertidig botilbud, regnes alle andre botilbud som boliger.
Boligframskaffelse
I Veiviseren benyttes begrepet boligframskaffelse når kommunen framskaffer kommunalt disponerte utleieboliger.
Bo-oppfølging
Bo-oppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold og kunne bo trygt. Arbeidet er primært knyttet opp mot boforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboerens liv. Oppfølgingen omfatter veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltakelse i beboerens hverdag.
Bruker
I vid forstand er bruker en person som benytter seg av offentlige tjenester/tilbud i en eller annen form. I helseprofesjonenes forståelse har brukerbegrepet kommet som en del av utviklingen av det psykiske helsearbeidet med et mangfold av tjenester som gjelder både det psykiatriske behandlingstilbudet, men også sosiale og økonomiske ytelser, bolig og fritidstilbud mm. Brukere er ikke bare psykiatriske pasienter, men brukere av tjenester på ulike nivåer, i helseforetak, i kommuner og i det private helsetilbudet.
Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren har innflytelse. Dette innebærer at mottakere av tjenester og ytelser (brukere) selv aktivt skal medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem. Brukermedvirkning skjer når brukeren på individnivå og brukerorganisasjonene eller brukerrepresentanter på systemnivå får delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

Flerbolighus
Blokker, rekkehus og eneboliger i rekke.
Fri gulvplass
Det samme som "manøvreringsareal" angitt på gulv.
Funksjonsevne
En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse.
Funksjonsnedsettelse
Tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel være nedsatt bevegelses -, syns - eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- og lungesykdommer. Funksjonsnedsettelse regnes for å være synonymt med nedsatt funksjonsevne.
Fysisk bomiljø
Fysisk bomiljø omfatter fysiske strukturer i et geografisk avgrenset område.
Handikapparkering
Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.
Handikappet

Det samme som person med funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Brukes i stadig mindre grad.

Kommunalt disponerte boliger
Boliger som er oppført eller kjøpt i kommunal regi eller boliger kommunen får tilgang til tilvisningsavtale eller gjennom tildelingsavtale med profesjonelle private utleiere. 
Leieavtale
Husleieloven bruker begrepet «leieavtale», og definerer dette som en «avtale... om bruksrett til husrom mot vederlag», jf. § 1-1. I dagligtale er trolig «leiekontrakt» mer vanlig. Begge begrep kan brukes.
Leieboer
Person som leier en bolig.
Medvirkning
Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.
Nedsatt funksjonsevne
Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er imidlertid en svært sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet.

Personer med nedsatt funksjonsevne kan deles inn i følgende hovedgrupper: a) personer med synshemming b) personer med bevegelseshemming c) personer med hørselshemming d) personer med utviklingshemming og personer med psykososiale funksjonsnedsettelser. 
Offentlig privat samarbeid (OPS)
Offentlig Privat Samarbeid (OPS) er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knyttet til utvikling og/eller drift av prosjektet/tjenesten. Den offentlige aktøren beskriver oppgaven som skal løses, og beskriver hvilke standarder og kvaliteter man vil ha levert. Innenfor disse rammene får den private aktøren frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet på en mest mulig hensiktsmessig måte.
Omsorgsbolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orientering- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboerne etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem.
Profesjonell utleieaktør
Firma som tilbyr privat boligutleie, gjerne også næringsutleie, eiendomsutvikling og større byggeprosjekter. Kan også være ideelle, frivillige organisasjoner med boligutleie for en spesiell gruppe. Aktørene kan være kjent av kommunen fra før, eller lokaliseres gjennom internett eller nettverk.
Profesjonell utleier - krav ved tilvisningavtale

Husbanken har fastsatt kriterier for å bli ansett som profesjonell utleier: 

• Låntaker/utleier har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Selskapet har levert en god beskrivelse av utleieselskapet.
• Utleieforholdet baseres på balanserte husleieleiekontrakter etter husleielovens bestemmelser.
• NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti aksepteres som sikkerhetsstillelse.
• Leietakere som ikke er tilvist av kommunen tilbys minimum fem års leiekontrakter.
• Utleier inngår avtale om kommunal tilvising til boligene i 20 år og en samarbeidsavtale med kommunen. Aksept av disse vilkårene er en forutsetning for at utbygger/ utleier skal bli godkjent og få grunnlån i Husbanken.

Aksept av disse vilkårene er en forutsetning for at utbygger/ utleier skal bli godkjent og få grunnlån i Husbanken. Merk: 

 • Prosjektet må ikke finansieres med grunnlån i Husbanken, men Kommunens og Husbankens krav til godkjenning av utbygger/ utleier bør være sammenfallende. De fleste godkjente utbyggere/ utleiere ønsker lån i Husbanken fordi lånevilkårene er særlig gunstige for utleieboliger med kommunal tilvisingsavtale.
 • Privatpersoner som leier ut deler av egen bolig ansees ikke som profesjonelle og kan ikke inngå tilvisingsavtale med kommunen eller få grunnlån i Husbanken.
Rullestol
Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.
Tildelingsavtale
Avtale for tildeling av utleieboliger mellom utleier og kommunen. Alle boligene som finansieres med tilskudd fra Husbanken skal ledigstilles for kommunen i 20 år som en tinglyst rettighet. Boligene skal benyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet.
Tilvisningsavtale
Avtale for tilvisning av utleieboliger mellom utleier og kommunen. En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å tilvise sine boligsøkere til utleier, hvor det inngås leiekontrakt mellom utleier og boligsøker. Boliger med tilvisingsrett er beregnet for boligsøkere som av ulike årsaker er vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for hjelp fra kommunen til å finne en egnet bolig, fortrinnsvis økonomisk vanskeligstilte. Boligene skal være et supplement til kommunes egne boliger. Personer med utfordringer f.eks. knyttet til rus/ psykiatri eller som har et spesielt oppfølgingsbehov bør bosettes i kommunens egne eide boliger. Samarbeid med private inngås i en standardisert tilvisingsavtale utformet av Husbanken. Denne skal benyttes ved søknad om grunnlån i Husbanken.

Filmer fra Husbanken

 • Bergerløkka sameie for unge funksjonshemmede

  Åtte unge voksne funksjonshemmede flyttet inn i egen eid bolig i november 2020. Boligeierne har flyttet ut av foreldrehjemmet og får ved dette et botilbud som er organisert som sameie. Beboerne er godt fungerende unge med stor grad av selvstendighet.

 • Kvernstua borettslag

  Nittedal kommune har en strategi om at den enkelte skal kunne eie egen bolig. I dette eksempelet gjelder det etablering av andeler i borettslag som et tilbud til innbyggere som har funksjonshemminger og mottar tjenester fra kommunen. Kommunen initierer prosesser og styrer arbeidet sammen med de som ønsker å eie egen bolig.

 • Tilrettelagte boliger for innbyggere med behov for tett oppfølging

  Froland kommune hadde behov for flere kommunale utleieenheter til unge mennesker med sammensatte behov innen habilitering. Det var viktig for aktuelle beboere at de kunne få bo med umiddelbar nærhet til en personalbase og de ønsket å kunne søke bistand og trygghet tørrskodd og innomhus. Det var også viktig for Froland kommune å gjennomføre et klimavennlig prosjekt og det var ønskelig å bygge i massivtre. Froland kommune igangsatte byggeprosessen med dette som utgangspunkt, sammen med pårørende som ble viktige bidragsytere i prosjektgruppa. 

  Kommune
  Froland kommune
 • Skreddersydd botilbud i Meløy kommune

  I Mosvoldveien bofellesskap med åtte boenheter får beboerne et skreddersydd botilbud med vekt på sosialt fellesskap og hverdagsmestring. Tilbudet retter seg mot personer med utviklingshemming som trenger heldøgns omsorgstjenester, men som likevel kan klare mye selv. Prosjektet består av åtte nybygde boliger der den ene leiligheten skal kunne bebos av to personer (et par). 

  Kommune
  Meløy kommune
 • Bolig- og avlastningstilbud for barn i Tønsberg

  Mange kommuner tilbyr barneboliger til avlastning eller bolig for barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Dette ressurssenteret er et døgnbemannet bolig- og avlastningstilbud for multifunksjonshemmede barn og unge i alderen 0-20 år. Senteret ble bygget i 2006 og har vist seg å fungere godt over tid. Tilbudet viser boliger med hyggelige oppholdsrom, sanserom, tilrettelagte baderom og lett tilgang til uteareal. 
  Målgruppe: Multifunksjonshemmede barn og unge (0-18 år da eksempelet ble laget, opp til 20 år fra 2020). 
  Størrelse: Anlegget består av 3 leiligheter på cirka 64 m2 og 4 avlastningsrom 17 m2
  Ferdigstillelse: 2006
  Byggherre: Tønsberg kommune
  Arkitekt: Spir arkitekter
  Eieform: Kommunalt tilbud

  Kommune
  Tønsberg kommune
 • Teknologi gir trygghet og trivsel

  Trygghetsskapende velferdsteknologi og et automatisk brannslokkingsanlegg med slokkegassen inergen, har gjort bofellesskapet i Åslyveien 1 til et godt sted å være både for beboere, pårørende og ansatte. Bofelleskapet har seks leiligheter, to fellesareal, ett aktivitetsrom og en personalavdeling. Bygget er på ca. 700m2. Utearealet har diverse aktivitetstilbud som snekkerbod, nedsenket trampoline, drivhus og ufo-husker.

  Målgruppe:  Psykisk utviklingshemmede og personer med autisme
  Antall/størrelse: 6 boenheter
  Ferdigstillelse: 2017
  Byggherre: Tønsberg kommune
  Arkitekt:  Bøvre og Borchsenius AS
  Eieform: Kommunal

  Kommune
  Tønsberg kommune
 • Det gode nabolag

  For Bærum kommune handler det «Det gode nabolag» om å kombinere omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere under 35 år, familieboliger for startlånsmottakere og salg til det ordinære markedet. I innovasjonsprosjektet har kommunen i samarbeid med Husbanken tilrettelagt for utbygging av ca. 70 boliger organisert som borettslag. Kommunen har solgt eiendommen med føringer for beboersammensetning til en privat aktør, som utvikler, omregulerer, bygger og selger boligene. I prosjektet legges det til rette for attraktive fellesarealer som fremmer felleskapet mellom beboerne for blant annet å forebygge ensomhet.

 • Byporten sør - utleieboliger for unge med funksjonsnedsettelser

  Ringsaker kommune har inngått et samarbeid om utleieboliger med selskapet Høyen Eiendom AS. I prosjektet Byporten sør  er det inngått en tildelingsavtale for 7 boliger til unge med funksjonsnedsettelser (lån til utleieboliger til vanskeligstilte (tidligere grunnlån) og tilskudd) og tilvisingsavtale for ytterligere 5 boliger, der kommunen kan tilvise. Boligene til unge med funksjonsnedsettelser har en utforming som ligger tett opp til omsorgsboligstandard og er finansiert med lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Det er uvanlig å fremskaffe boliger av en slik kvalitet for denne målgruppen i privat regi uten bruk av investeringstilskudd. En privat initiativtaker har ikke tilgang til investeringstilskudd, men de har løst dette ved hjelp av lån til utleieboliger til vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger. Boligene er oppført til en veldig gunstig pris. 

  Kommune
  Ringsaker kommune
 • Solbakken Kråkstad borettslag

  Målgruppe: Unge funksjonshemmede som er aktive bla. innen idrett.
  Byggherre: Ski kommune eier tomt, er byggherre, utlyser en totalentreprise og etablerer borettslag.
  Eierform: Frittstående borettslag hvor kommunen selger andeler til den enkelte beboer. I styret sitter tre foresatte samt en representant fra kommunen.
  Ferdigstilt: 2017
  Arkitekt: RiK Arkitektur AS
  Antall: 8 leiligheter samt fellesrom og personalbase (se tegninger under vedlegg)
  Størrelse: 2-roms på 54,5 kvm (BRA 48 kvm)
  Lokalisering: Ordinært boligområde. Tomten var regulert til småhusbebyggelse, og det var ikke behov for å gjennomføre en reguleringsendring.
  Finansiering: Investeringstilskudd og startlån. De åtte leilighetene og et fellesbygg med personalbase er i tråd med Husbankens retningslinjer for omsorgsbygg. Ski kommune ivaretar tildelingsrett i 30 år.

  Kommune
  Ski kommune
 • Boliger for personer med utviklingshemming i Aarhus

  Målgruppe: Unge og voksne med utviklingshemming og med behov for noe "pedagogisk støtte" i hverdagen.
  Størrelse: 16 boliger
  Ferdigstillelse: 2012
  Byggherre: Andelssamfundet i Hjortshøj, i samarbeid med Aarhus kommune
  Arkitekt: CUBO arkitekter A/S Aarhus og FORCE 4 arkitekter A/S
  Eieform: Kommunale boliger
  Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofellesskap og et økosamfunn nord for Aarhus i Danmark. Bostedet heter Vimby og betyr "velkommen i min bydel". Én av bogruppene er for personer med psykisk utviklingshemming. Denne ble etablert i  2012. Eksempelet viser på en forbilledlig måte hvordan personer med utviklingshemming kan inkluderes og være en ressurs i et lokalsamfunn. Inkludering forutsetter at man også løfter blikket og ser nærmere på hva slags lokalsamfunn beboerne skal inkluderes i. Eksempelet viser et område med en spesiell ideologi, men SINTEF mener likevel at noen av erfaringene er mulig å overføre til mer ordinær områdeutvikling i Norge. 

  Kommune
  Internasjonalt kommune
 • Boligprogram for å anskaffe boliger og tjenestekonsept

  Dette eksempelet er noen år gammelt, men kommuner kan fortsatt lære av fremgangsmåten og hvordan Tromsø kommune kartla bolig- og tjenestebehovet til vanskeligstilte når de utarbeidet boligprogram. 

  Formålet med boligprogram er å operasjonalisere prinsippene i «Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030» og Boligpolitisk handlingsplan (2015-2018) «Nok og riktige boliger, på rett sted». Boligprogram er et redskap for å håndtere veien fra planverk til handling, og synliggjøre konkrete løsninger og framgangsmåter for å anskaffe boliger og tjenestekonsept. Boligprogrammene danner grunnlaget for boligetablering til målgruppene de gjelder.

  Kommune
  Tromsø kommune