Omsorgsboliger finansiert med investeringstilskudd

Bakgrunn

Skal det bygges omsorgsboliger, er det naturlig at kommunen søker Husbanken om investeringstilskudd. Retningslinjene for tilskuddet stiller noen spesielle krav utover det som allerede er nevnt i den ordinære arbeidsprosessen.

Investeringstilskuddet benyttes til finansiering av omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg (jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 eller § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a)

Kort beskrivelse

Kommunen søker Husbanken om investeringstilskudd for å bygge omsorgsboliger.

Resultater

Kommunen mottar tilsagn eller avslag på søknaden.

Beskrivelse

 • Ved planlegging av bygging av/ombygging til omsorgsboliger anbefales det å bruke Husbankens dialogverktøy (se verktøyikonet). I tillegg anbefales det å kontakte Husbanken for et dialogmøte.
 • Kommunen sender forespørsel til Husbanken via ekstranettet (forklart under verktøy) med følgende vedlegg:
  • dokumentasjon om reellt behov, antall boenheter og målgruppe
  • politisk vedtak av prosjektet
  • at prosjektet er innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller 4-årige økonomiplan
 • Før endelig søknad kan sendes inviterer Husbanken kommunen til et møte:
  • kommunen presenterer prosjektet
  • Husbanken informerer om merkrav knyttet til investeringstilskuddet bl.a.:
   • Omsorgsboligene skal ikke ha et institusjonslignende preg.
   • Antall boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for mange.
   • Boligene bør etableres i ordinære bomiljøer.
   • Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en  uheldig måte.
   • Brukermedvirkning fra fremtidige beboere og/eller brukerråd og eventuelle ansatte.
 • I et prosjekt med flere boliger kan det være hensiktsmessig at kommunen informerer naboer ut over det som ligger innenfor vanlig nabovarsel.
 • Kommunen sender elektronisk søknad om investeringstilskudd til Husbanken når all dokumentasjon og tilfredsstillende tegninger foreligger.
 • Når kommunen har mottatt tilsagn og returnert aksept med ordførers underskrift, kan byggearbeidet igangsettes.
 • Kommunen sender søknad om utbetaling av tilskuddet til Husbanken når prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.