Bygge og/eller oppgradere

Fase 2: Forprosjekt

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Løsningsutredning
Fase 2
Forprosjekt
Fase 3
Gjennomføringsfase
Fase 4
Overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Forprosjektfase; plantegninger og eventuelt usikkerhetsanalyse utarbeides og sendes til politisk behandling. Dialog med Husbanken. Søke og motta vedtak om lån og tilskudd. Finansieringen bør være på plass før forprosjektet sendes til politisk behandling.

Resultater fra fasen

Politisk vedtak av bygging av bolig eller ombygging av eksisterende bygg.

 • Hvis området må reguleres og rådmannen har godkjent dette, lages reguleringsplan av egen ansatt med plankompetanse, evt. innhenter prosjektleder en reguleringsarkitekt
 • Forprosjekttegninger utarbeides av arkitekt.
 • Enøktiltak vurderes av fagspesialist.
 • Eventuell usikkerhetsanalyse med budsjett utarbeides av prosjektgruppe, med bistand fra innleide fagkonsulenter. Analysen tar for seg alle elementer i byggeprosjektet herunder antatt pris.
 • Vurdere inventar og anskaffelser relatert til forvaltning, drift og vedlikehold.
 • Vurdere installering av velferdsteknologi, herunder infrastruktur i bygget, for å møte fremtidige behov.
 • Dialog med Husbanken, søke og motta vedtak om eventuelle lån/tilskudd. Dette bør være på plass før forprosjektet sendes til politisk behandling.
 • Det søkes om rammetillatelse slik at overordnede rammer (tegninger, tomteutnyttelse) er godkjent før anskaffelse av entreprenør.
  • Naboer har 14 dagers frist på å komme med innsigelser til prosjektet.
  • Ved innsigelse er det ansvarlig søker som svarer.
  • Opprettholdes innsigelsen blir saken oversendt Fylkesmannen.
  • Søknad om rammetillatelse sendes, og behandles av byggemyndighetene i kommunen.
 • I de tilfeller bygget skal bli en arbeidsplass, sendes rammetillatelsen til arbeidstilsynet for samtykke.
 • Forprosjektet med tegninger, budsjett og eventuell usikkerhetsanalyse sendes til politisk behandling.
 • Rådmann: er kommunens øverste administrative ansvarlige, og er formelt den som fremmer saker til politisk behandling.
 • Prosjektleder: koordinator for hele prosessen (egen ansatt eller innleid konsulent).
 • Arkitekt: utarbeider plantegninger, og er ansvarlig for å sende rammetillatelsen.
 • Reguleringsarkitekt: forbereder en eventuell reguleringssak.
 • Prosjektgruppe: kan bestå av prosjektleder, arkitekt, bestiller og ulike fagspesialister (tekniske fag, elektro, IT, vann, varme). Gruppen har ansvar for å drive prosjektet.
 • Byggemyndighet: behandler søknad om rammetillatelse.
 • Arbeidstilsynet: ivaretar kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er enklere og rimeligere å planlegge for et godt arbeidsmiljø enn å tilpasse bygget i ettertid, og ved medvirkning allerede på planstadiet, vil man skape helsefremmende arbeidsplasser i hele byggets levetid.
 • Kommunestyret: mottar forprosjektet som en orienteringssak (politisk behandling av forprosjektet)
 1. Brukermedvirkning vil variere ut fra hva slags type boliger som skal bygges/ombygges. Se underprosess for bygging av utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem/institusjon.
 2. I hht. Plan- og bygningsloven skal ansatte og brukere ha medvirket i prosessen.
 • Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger 
  Malen er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk forening (NKF), Husbanken, Difi, Nelfo, Boligprodusentene og representanter fra kommuner. Mal for kravspesifikasjonen kan brukes ved bestilling av nye boliger, omsorgsboliger eller ved oppgradering av boliger. Den hjelper bestiller til å tenke gjennom og stille krav når det gjelder utformingen av boligen, tilrettelegging for velferdsteknologi, bestille holdbare materialer og løsninger, og praktiske tips med tanke på uførhet og demens. Bestillere bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de skal gi tilbud. En standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil gi effektivisering både for leverandører og bestillere. Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.