Strategisk-tomtekjøp

Bolig til personer med utviklingshemming

Det er tverrpolitisk enighet om at levekårene for mennesker med utviklingshemming må bli bedre, og at det må satses på boligløsninger som fremmer normalisering og inkludering i lokalsamfunnet. Få personer med utviklingshemming bor i dag i egen eid eller leid bolig utenom bofellesskap. Hoveddelen bor enten hjemme hos familie eller i kommunale utleieboliger. Regjeringens mål er at alle skal ha et godt sted å bo. Dette er nedfelt i strategien Bolig for velferd. Det er et tydelig fokus på at en god boligløsning gir en trygg basis. 

Her presenteres to ulike veiledere for å skaffe bolig til personer med utviklingshemming. 

 

Veileder for personer med utviklingshemming for å skaffe egen bolig

Veilederen er utviklet for at personer med utviklingshemming og deres pårørende kan etablere borettslag, sameie eller kjøpe egen bolig. Den skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes, og hvordan man kan få en prosess som sikrer at personer med utviklingshemming kan flytte fra foreldrehjemmet og inn i eget hjem.

Veilederen er et supplement til den personlige veiledningen som ofte gis av en kommune. Den er ment som et verktøy i planleggings- og gjennomføringsprosessen der det er aktuelt å bygge ny bolig, eller etablere sameie eller borettslag sammen med andre, og hvor det er behov for samarbeid med kommunen. Veilederen gir oversikt over finansieringsmuligheter.

Veilederen er delt i to hoveddeler:

 • Bygge egen bolig sammen med andre, herunder etablering av borettslag og sameie
 • Kjøpe bolig - alene

Husbanken og Barne- ungdoms og familiedirektoratet står bak veilederen. Innholdet er basert på en veileder utviklet av Oslo kommune og Trondheim kommune.

Klok bolig

På dette nettstedet kan du lære om framgangsmåter for å planlegge å bygge eller bygge om  boliger for mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. Nettstedet handler om hvordan en kan utvikle godt tilrettelagte boliger, hvordan implementere velferdsteknologi og hvilke løsninger som finnes på markedet. Nettstedet er utviklet av Karde AS på bakgrunn av veilederen Bonum Domos. 

Bonum Domos – Gode boliger for personer med utviklingshemming

Dette er en veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemming. Veilederen har søkt å samle opplysninger om teknologiske løsninger som kan bidra til hverdagsmestring i egen bolig for yngre mennesker med utviklingshemning og for andre som har fått redusert kognitiv funksjonsevne etter 18-årsalderen. Veilederen skal også være en hjelp til andre som er involvert i tilrettelegging av boliger og boforhold for yngre mennesker med redusert kognitiv funksjonsevne.

Denne veilederen blir i årsskiftet 2016/2017 supplert med en e-læringsapplikasjon om samme tema. Karde AS har laget veilederen som er finansiert av Husbanken.

Fagmiljø:

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming

 • Boliger for personer med utviklingshemming i Aarhus

  Målgruppe: Unge og voksne med utviklingshemming og med behov for noe "pedagogisk støtte" i hverdagen.
  Størrelse: 16 boliger
  Ferdigstillelse: 2012
  Byggherre: Andelssamfundet i Hjortshøj, i samarbeid med Aarhus kommune
  Arkitekt: CUBO arkitekter A/S Aarhus og FORCE 4 arkitekter A/S
  Eieform: Kommunale boliger
  Andelssamfundet i Hjortshøj er et bofellesskap og et økosamfunn nord for Aarhus i Danmark. Bostedet heter Vimby og betyr "velkommen i min bydel". Én av bogruppene er for personer med psykisk utviklingshemming. Denne ble etablert i  2012. Eksempelet viser på en forbilledlig måte hvordan personer med utviklingshemming kan inkluderes og være en ressurs i et lokalsamfunn. Inkludering forutsetter at man også løfter blikket og ser nærmere på hva slags lokalsamfunn beboerne skal inkluderes i. Eksempelet viser et område med en spesiell ideologi, men SINTEF mener likevel at noen av erfaringene er mulig å overføre til mer ordinær områdeutvikling i Norge. 

  Kommune
  Internasjonalt kommune