Rådgivning ved tilpasning av bolig

Fase 1: Kontaktfasen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kontaktfasen
Fase 2
Kartleggings- og søknadsfasen
Fase 3
Vedtaks- og tiltaksfasen
Fase 4
Oppfølgingsfasen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

For å kunne starte prosessen med tilpasning av bolig (gi råd og veiledning), er en avhengig av å komme i kontakt med de som har behov for tilpasning av bolig på grunn av nåværende eller fremtidig behov. Dette kan være personer med enten akutte endringer i funksjonsnivå, som for eksempel at noen blir avhengig av rullestol, eller forebyggende for personer med gradvise svekkelser av funksjonsnivå.

Et viktig premiss for å lykkes er at kommunale ergoterapeuter og hjemmetjenesten fanger opp aktuelle saker, og at kommunalt ansatte gir råd og praktisk hjelp for hva som må gjøres når det gjelder tilpasning av boligen. Eksempler på dette kan være når hjemmetjenesten er på jevnlige besøk, at de da vurderer og observerer endringer i brukers funksjonsnivå. Det kan også være vurdering av selve boligsituasjonen ved korttidsopphold på sykehjem eller sykehusopphold.

Kontaktfasen har i hovedsak to startpunkt. Det ene er forebyggende hvor man for eksempel har samtaler med personer som begynner å nærme seg de eldre årsklasser om tilpasningstiltak i hjemmet. Det andre er i ettertid av at behov for tilpasning har oppstått.

Det andre startpunktet er når den rådsøkende selv oppsøker kommunen for å be om råd på bakgrunn av at et konkret behov har oppstått. Det er da gjerne hjelpeapparatet, som sykehus, behandlings- og opptreningssentre eller hjemmetjenestene som oppfordrer den med behov for tilpasning av sin bolig eller pårørende til å ta kontakt med kommunen for å få råd og veiledning.

Det er ofte størst utfordring med å fange opp grupper som har liten eller ingen kontakt med hjelpeapparatet som for eksempel eldre som får funksjonsnedsettelser over tid. For å imøtekomme dette og arbeide forebyggende, kan kommunen for eksempel invitere til informasjonsmøter eller invitere seg hjem til innbyggere i kommunen over en gitt alder. Kommunen kan da informere om tilpasning av bolig; hva det er lurt å tenke på hvis man skal pusse opp, hvilke økonomiske virkemidler som finnes og kan være aktuelle og ikke minst hvor i kommunen man kan få råd. Mange vil trolig være ukjent med et eller flere av disse forholdene. 
Under avsnittet metoder finner du blant annet informasjon om tilbud Sola og Kristiansand kommune har til sine innbyggere om muligheter som finnes.

Resultater fra fasen

Avdekket behov og etablert kontakt med de som har behov for rådgivning.

 • Kommunen kartlegger bosituasjonen hos innbyggerne over en viss alder på bakgrunn av enten på bakgrunn av kartleggingsskjema, hjemmebesøk eller invitasjon til samling for å informere om mulighetene som finnes.

 • Søker tar selv kontakt med kommunen på grunn av et konkret behov har oppstått eller pga. at det er et ønske om å gjøre forebyggende tiltak
 • Bruker: tar kontakt med kommunen på grunn av konkret behov eller på bakgrunn av behov for vurdering av bolig med tanke på alderdommen.

 • Kommunen: Enten at kommunen selv inviterer innbyggere over en viss aldersgruppe for å informere om muligheter som finnes eller på bakgrunn av at bruker selv har tatt kontakt. 
Bruker/byggherre er den som eier boligen og er juridisk og økonomisk ansvarlig for alt som skal gjøres med boligen. Skal involveres og ansvarliggjøres i alle faser av prosessen.
 • Invester i egen fremtid - tilpass boligen din - artikkel «Aldersvennlige Norge"
 • Trenger du å tilpasse bustaden din? Brosjyre om tilpassing av bustad i Ullensvang kommune, informasjon til innbyggerne i kommunen.
 • Dibk - Smartere oppussing. Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det? Les våre tips og råd til hvordan du kan pusse opp smartere. Lykke til!
 • Veileder - Boliger for den tredje alder viser muligheter som finnes når det gjelder bolig og boligtilbud i det ordinære markedet. Utarbeidet for dem som vil ta ny vurdering av bolig og bosituasjon og ta styringen på det framtidige livet som senior
 • Tilbud til innbyggere i Kristiansand kommune: Kommunen inviterer hjemmeboende eldre til seniorseminar det året de fyller 78 år. Kristiansand kommune ønsker med tjenesten «helseveiledning for seniorer» å legge til rette for at eldre skal bli boende i sitt eget hjem, føle seg trygge, oppleve livskvalitet og beholde god helse lengst mulig.
 • Tilbud til innbyggere i Sola kommune: Kullingane er innbyggere som er i overgangsfasen fra arbeidslivet til en ny livsfase som pensjonist. Sola kommune samler årskullet, og de snakker om aktivitet, fellesskap og muligheter i livsfasen etter et arbeidsliv. Formålet er å skape en god alderdom i Sola kommune, og veien videre blir til underveis i samarbeid med Kullingane.
 • Forebyggende hjemmebesøk i kommunen: Helsedirektoratet har også utarbeidet omfattende informasjon om hvordan kommunene kan gå frem for å sette i verk tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar i forbindelse med dette.