Områdesatsing i etablerte boområder

Fase 2: Planlegging og organisering

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Kunnskapsgrunnlag
Fase 2
Planlegging og organisering
Fase 3
Mobilisering og samarbeid
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Videreføring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Områder vil ha ulike utfordringer og muligheter. Det er ingen fasit på hvordan innstasen bør tilrettelegges og organiseres i ulike innsatsområder. Tilpasning til lokale forhold, som samarbeidsaktører, type og kompleksitet i utfordringer, ressurser osv., er derfor påkrevd.

Et område med sammensatte og komplekse problemstillinger vil ha en omfattende portefølje av prosjekter og tiltak over tid. Erfaringer viser at det da ofte er formålstjenlig at disse koordineres under en felles paraply innenfor et programarbeid. Dette er en systematisk og effektiv måte å organisere og sikre synergier i innsatser med mange aktører, der delprogrammer, prosjekter og delprosjekter er innrettet mot samme overordna mål.  

Resultater fra fasen

Innsatsen er politisk og administrativt forankret i kommunen og blant befolkningen i området. Det er etablert en tverrfaglig og tverrsektoriell organisasjon med deltagere fra alle relevante tjenesteområder og lokale og eksterne samarbeidspartnere. Overordnede mål og strategier for innsatsen er utviklet på grunnlag av det etablerte kunnskapsgrunnlaget. Mål og strategier er nedfelt i en langsiktig handlingsplan. Årlige aktivitetsplaner danner grunnlaget for den årlige innsatsen i arbeidet.  

 • Den tverrfaglige organisasjon for områdesatsingen i kommunen foretar en vurdering og sammenfatning av det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som er innhentet.
 • Organisasjonen nedfeller utkast til målsettinger, strategier, metodebruk og andre rammer for områdesatsingen i en overordna handlingsplan for arbeidet.

  Metoden områdeløft bygger på en del forutsetninger for et vellykket resultat. Disse suksesskriteriene har sin basis i erfaringer fra tilsvarende områdesatsinger i andre land, og vil være relevante for mange mer omfattende og langsiktige innsatser. Innsatsen bør:   
  • være geografisk avgrenset 
  • være tidsavgrenset, men langsiktig med en varighet over flere år
  • være helhetlig med bade fysiske, sosiale og kulturelle tiltak
  • være tverrfaglig og koordinert
  • være mulighetsorientert
  • bruke innbyggernes kunnskap og ressurser i alle faser
  • bygge på gode analyser og kombinerer kunnskap fra mange kilder
  • forsterke og utvikle områdets fysiske kvaliteter, sosiale kapital og lokale offentlige tjenester
   Områderettet arbeid går på tvers av fagsektorer ved at det tar utgangspunkt i et bestemt områdes utfordringer og behov uavhengig av sektor. Koordinering og utvikling av kommunens egne tjenester vil derfor være en sentral del av arbeidet og primært ved organiseringen av arbeidet
  • etterstrebe samspill og synergier
  • etterstrebe effekter utover innsatsperioden

 • Organisasjonen utarbeider planer for kommunikasjon og evaluering av innsatsen, og integrerer disse i handlingsplanen.
 • Handlingsplanen drøftes og ev. justeres og forankres administrativt og politisk i kommunen. 
 • Den tverrfaglige organisasjonen for arbeidet suppleres med eksterne deltagere fra lokalmiljøet og ev. andre ressurspersoner/interessenter/samarbeidspartnere.
  • God forankring av innsatsen blant alle deltagere og samarbeidspartnere i arbeidet vil alltid være en forutsetning for effektiv og forutsigbar gjennomføring. Alle som deltar må har felles forståelse og eierskap til mål og metodikk i arbeidet. Roller og ansvar må være tydelig avklart og definert. Dette må ev. nedfelles i handlingsplan og samarbeidsavtaler. 
 • Handlingsplan videreutvikles med grunnlag i ønsker og innspill fra lokalmiljøet og andre.
 • Endelig handlingsplan med første års aktivitetsplan utarbeides og forankres bredt både internt og i lokalmiljøet gjennom informasjonsmøter, workshops, skriftlig materiale og via nettbaserte kanaler. 
 • Kommunen kommuniserer tydelig hva kommunens engasjementet innebærer, og hvor lenge innsatsen skal pågå.
Underprosess: Lederutfordringer i områdeløft
 • Veileder i lokal samfunnsutvikling
  Bygdeforskning har utarbeidet en veileder for bruk i lokal samfunnsutvikling. Formålet med veilederen er å gi lokale idéhavere, prosjektledere og støttespillere i kommuner og fylker en rettesnor i arbeidet med lokal samfunnsutvikling. Veilederen fra 2010 gir tips til hva en bør tenke på i planlegging og gjennomføring av et prosjekt, og noen spørsmål en bør søke svar på.