Innsatser i Trondheim, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg og Asker

Kort beskrivelse

Områdeløft på Saupstad – Kolstad i Trondheim 

Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om gjennomføringen av områdeprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad 2014 - 2020. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

 
Nærmiljøprosjektet på Fjell i Drammen. Hovedprosjekt 2011-2020

Tre strategier er lagt til grunn i prosjektet:

 • Gode offentlige tjenester i nærmiljøet som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helse.
 • Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag og statlige myndigheter.
 • Steds-/områdeutvikling for utvikling av godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert botilbud.

 

 Områderettet arbeid i Fredrikstad 

 • Prosjektbeskrivelse
  Sellebakkprosjektets hovedmål er å styrke leve- og oppvekstsvilkårene på Sellebakk ved å arbeide med bomiljø, møteplasser og lokale fritidsaktiviteter. Prosjektplanen for Sellebakk sees i sammenheng med det overordnede lokalsamfunnsarbeidet, tiltak som fremmer gode oppvekstmiljøer og bærekraftig stedsutvikling for hele kommunen.
 • Levekårskartlegging 2016, Fredrikstad kommune. 
  Fredrikstad kommune har kartlagt levekår på mindre geografiske områder, levekårssoner, i Fredrikstad. Hensikten har vært å synliggjøre forskjellene i levekår, for å kunne rette virkemidlene dit behovene er størst.

 

Områderettet arbeid i Sarpsborg kommune

 • Sentrumsplanen
  Kommunen ønsker et attraktivt og levende sentrum. Sentrumsplanen er et verktøy for sentrumsutviklingen og har et stort fokus på byrom, som blant annet parker og plasser for barn. Den beskriver også hvor og hvordan sentrum skal vokse.

 • Steds- og mulighetsanalyse
  Analysen omfatter en lang rekke tema knyttet til sentrumsutviklingen -som vekst, økt attraktivitet, historisk identitet og vern, bydelers områdekarakter og fremtidige rolle, nye næringsarealer, samferdselsprosjekter og knutepunktutvikling.
  Den sosiokulturelle analysedelen tar for seg forhold i østre bydel knyttet til bruk, oppfatninger, opplevelser og stedsinteresser. 

 

Borgenprosjektet i Asker kommune

"Borgenprosjektet" var prosessen med å jobbe frem en temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen i kommunen i samarbeid med innbyggerne, lag og foreninger og lokal servicenæring. Temaplanen skal sammen med andre prosesser skape utvikling på Borgen.