innbyggermedvirkning stord

4. Innbyggerinvolvering

Byen tilhører først og fremst innbyggerne, og de må ta en aktiv rolle i utviklingen av sitt bo- og nærmiljø. Både innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre som har sitt liv og virke i nærmiljøet må inkluderes og få innflytelse på de planprosessene som skjer lokalt. I utviklingen av større by- og sentrumsområder vil involveringsprosessene ofte være enda bredere.      

Innbyggere med forskjellig bakgrunn og alder må kunne få delta, spesielt viktig er det å få barn og ungdom i tale.  

Medvirkning ut over lovens minstekrav

I dag kommer gjerne høringer sent i planprosessene, samtidig som mange medvirkningsprosesser er begrenset til lovens minstekrav.

Medvirkning og deltagelse handler ikke minst om tilhørighet og eierskap til et sted. Brede og gode medvirkningsprosesser kan derfor gi gevinster langt utover en god fysisk utvikling av nærmiljøet. Dette er viktig å ha i mente når utviklingsarbeid skal gjennomføres, selv om dette ofte er krevende å gjennomføre brede og omfattende medvirkningsprosesser. Ulike deltagere og ulike prosesser krever ulike metoder, og ofte må disse skreddersys til formålet.

Bred kunnskap om ulike medvirkningsmetoder og erfaringer fra gjennomførte prosesser mot ulike aktører og i ulke faser av et utviklingsarbeid, er et viktig og nødvendig grunnlag for vellykkede resultater.

Se ellers om medvirkning i arbeidsprosessen Områdesatsing i etablerte boområder: Medvirkning i planleggingen.  

GÅ TILBAKE TIL OVERSIKTEN >

  • Barnetråkk
    Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor, og hva de vil ha annerledes gjennom kartlegging av barns nærmiljøer. Nettstedet inneholder blant annet film, nedlastbar brosjyre og informasjon til henholdsvis lærere, planleggere og elever.
  • Folketråkk
    Det nasjonale prosjektet Folketråkk skal gi større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen. Målet er å gi kommuner, utbyggere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. Nettressurs fra DogA. Se også presentasjon av Folketråkk (PDF) der prosessen blir beskrevet og hvorfor innbyggerinvolvering i planprosessen er viktig.
  • Seniortråkk
    Rapporten "Lytt til seniorene" fra NBR og AFI ved OsloMet har prøvd ut verktøy og metoder for hvordan eldre kan medvirke og delta i eget nærmiljø for bedre livskvalitet og trivsel.