Verdal - kommunen som har snudd motgang til medgang

Verdal ble med i Husbankens programarbeid fra 2012, men det boligsosiale arbeidet startet mye tidligere og vil fortsette like fullt i årene som kommer.

Verdal sentrum

Verdal var opprinnelig et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Kværner Verdal blitt et industrityngdepunkt i landsdelen. Industriparken i kommunen er landets tredje største. I forbindelse med oljeeventyret som startet på 1970-tallet fikk kommunen en stor tilflytting som følge av Aker Verdals ordre. Dette var begynnelsen på en del sosiale utfordringer. Flere artikkelserier i media viste at kommunen ikke klarte å ta inn over seg de økte oppgavene dette medførte, eller muligheten til å gi alle nye innbyggere gode tjenester og trygge og inkluderende naboskap. 

Nullvisjon for bostedsløshet

Verdal kommunes boligsosiale arbeid er utviklet gjennom mange år. Kommunen deltok i Husbankens bostedsløsprosjekt i 2006, og booppfølgere ble ansatt i januar 2007. Etter to år med prosjektmidler ble arbeidet videreført som boligoppfølgingstjenesten. Booppfølgingstjenesten ble etablert i et eget boligkontor, som i en periode på to år lå organisatorisk rett under rådmannen. Ansatte fra boligkontoret begynte å delta i kommunestyremøtene, ble tatt med i kommunal planlegging og det boligsosiale arbeidet fikk bedre forankring. - Å ha både tildeling og booppfølging samlet, er helt essensielt. Det er denne arbeidsmetodikken som er suksessfaktoren, i følge boligkoordinator Lisa Innbryn i kommunen.

I 2012 hadde Verdal 46 bostedsløse uten tilgang til kommunale utleieboliger. Endring av retningslinjene for tildeling av bolig ble vedtatt i kommunestyret slik at de mest vanskeligstilte skulle få kommunal bolig. Ved ny kartlegging av bostedsløse i 2016 ble det registrert under 5 bostedsløse i Verdal, en nedgang på over 40 siden 2012. 

Ingen barn uten bolig

Lokalsamfunnet hadde ønske om å integrere og ivareta alle barn, unge og familier som manglet nettverk, men på grunn av en uoversiktlig situasjon var det flere som i stor grad ble nødt til å klare seg selv.

I 2013 satte Verdal kommune i gang en systematisk gjennomgang av de 120 kommunale utleieboligene. Kartleggingen viste at det bodde 53 barn i boligene. Barna bodde i dårlige boliger og i områder med opphopning av sosiale problemer. Booppfølgingstjeneste ble etablert og etterhvert utvidet til også å få ansvar for tildeling av bolig.

Kartlegging førte til at familiene ble prioritert. Flere fikk kjøpt bolig ved hjelp av startlån eller gikk over til å leie privat bolig i bedre ordinære bomiljø. De fikk hjelp med søknader, visninger, budrunder og kjøp av bolig.

Fra å ha 53 barn i kommunale boliger i 2013 har Verdal kommune i dag ingen barnefamilier i kommunale boliger. Barnefamiliene leier enten på det private leiemarkedet eller har kjøpt bolig med startlån og bistand fra boligsosialt team. Det første året fikk kommunen 27 husstander fra kommunal bolig over i egen eid bolig ved hjelp av startlån.

Verdal opprettet et tverretatlig og tverrfaglig nettverk rundt de mest vanskeligstilte familiene. Kommunen bruker startlån til å bistå vanskeligstilte familier og  mener at det er viktig å være både fleksible og tenke kreativt når det gjelder å finne løsninger for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen jobber kontinuerlig med å utvikle kompetansen, ivareta erfaring og å styrke kunnskap om virkemidler og regelverk til de som jobber med å løse kommunes boligsosiale utfordringer. Arbeidet er politisk og administrativt forankret i en kommuneorganisasjon som har tro på folk og ikke er redd for å prøve nye grep.

NTNU-rapporten, "Å bygge stein på stein - gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier" (2018), har beskrevet utviklingsarbeidet i tre kommuner, derav Verdal. Etablering av lokalt nettverk rundt de vanskeligstilte barnefamiliene og kommunens arbeid med startlån hvor barnefamilier bl prioritert, og blir trukket fram som særlig gode tiltak i rapporten.

Felles innsats for felles målsetning

Suksessfaktoren for arbeidet i Verdal har vært å samle enhetene som jobber med tildeling av bolig og oppfølging i bolig. De samme personene som tildeler bolig, samarbeider også med beboere om boligkarriereplan og oppfølging i bolig. Forankring hos politikere og at kommunen har prioritert ressurser til arbeidet har vært av stor betydning.

Verdal kommune har arbeidet med å skape et lokalt nettverk for vanskeligstilte barnefamilier, et boligsosialt team. Kommunen har jobbet systematisk med kartlegging av beboere i de kommunale utleieboligene, og har gjennom dette opplevd å komme i posisjon blant de vanskeligstilte på boligmarkedet. Målrettet startlånpraksis med prioritering av barnefamilier vektlegges som et viktig grep.

For kommuner som har tilsvarende problemer som det Verdal hadde,  vil måte å organisere arbeidet på og tiltakene som er gjennomført ha stor overføringsverdi.

Andre relevante kilder


 • Å bygge stein på stein

  Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier.

  Oppdragsutfører
  NTNU Samfunnsforskning
  Utgivelsesår
  2018
  Forfatter
  Melina Røe
  Type publikasjon
  Rapport
 • Kartlegging av kommunale boliger og leietakere, og etablering av boligkontor

  Gjennom systematisk kommunal innsats og deltakelse i statlig finansierte utviklingsprosjekter har Verdal kommune arbeidet systematisk for å redusere antallet bostedsløse og vanskeligstilte barnefamilier. I dag har ikke Vedal kommune bostedsløse innbyggere, og situasjonen for kommunens vanskeligstilte barnefamilier er forbedret.

  Ved å kartlegge og veilede kommunale leietakere, og ved å etablere et boligkontor som kan følge opp leietakerne, har kommunen nådd målet om at ingen innbyggere skal være bostedsløse.

  Beivisstgjøring i arbeidet med bosetting av barnefamilier har ført til at barnefamilier bare unntaksvis bosettes i kommunale boliger. I tilfeller der barnefamilier må innom en kommunal bolig tilstrebes det å finne bolig i et område som er egnet for barnefamilier, for eksempel områder uten kjent rusproblematikk.

  Kommune
  Verdal kommune