Målrettet boligsosial innsats i en lærende, omstillingsdyktig organisasjon

100 år med omstilling har formet Stord kommune som en endringsdyktig og lærende organisasjon, med en sterk utviklingskultur. Dette preger Stord kommune sitt arbeid med boligsosiale utfordringer.

Stord er regionsenter og eneste by i Sunnhordland, plassert mellom Bergen og Stavanger. Stord har rundt 19 000 innbyggere og er en kommune i vekst og utvikling. Den viktigste næringen er leverandørindustrien innen olje og gass. Næringslivet knyttet til petroleumsindustrien medfører store variasjoner i arbeidsmarkedet, og stor konkurranse om boligene, både på eie- og leiemarkedet. Flere har høy gjeldsbyrde og ungdom og personer med varig lave inntekter sliter med å komme inn på boligmarkedet. I tillegg erfarer kommunen at det blir flere av de eldste eldre, økt innvandring og økende antall barn i lavinntektsfamilier.

Kommunen har deltatt i Husbankens programarbeid siden 2014 og er i dag med i By- og tettstedsprogrammet. Rambøll Management gjorde en foranalyse i 2014 som pekte på noen boligsosiale områder kommunen kunne bli bedre på: blant annet å få definert tydeligere roller og rutiner på det boligsosiale feltet, og få bedre utnyttelse av den kommunale boligmassen.

Nye grep løser komplekse, sammensatte boligsosiale utfordringer

Kommunen har satt i gang ulike tiltak som tydeliggjør roller og ansvarsfordeling på strategisk og operativt nivå. Til sammen ivaretar denne «kjeden» av tiltak helheten i kommunens boligsosiale arbeid: 

 • Bustadsosial handlingsplan for 2016-2019 ivaretar mål som er i tråd med strategien Bolig for velferd. Innspill fra ulike fagenheter og nivåer i kommunen er innarbeidet i planen. 

 • Overordna boliggruppe: Gruppa møtes to ganger i året for å planlegge tilbud til innbyggerne som trenger hjelp til å skaffe bolig. Gruppa ledes av kommunalsjef og består av enhetsledere fra alle relevante kommunale etater. Gruppas arbeid bidrar til bedre utnyttelse av kommunens boligmasse.

 • Boligkontor: ble opprettet som svar på flere av utfordringene som kom fram i foranalysen.
  Stord har utviklet og systematisert rutiner for kartlegging av behov og tildeling av bolig. Kommunen har også rutiner for oppfølging av leiekontrakter og leietakere, og for å øke sirkulasjonen i de kommunale boligene. En økonomirådgiver som samarbeider med NAV Stord og namsmannen hjelper de som trenger økonomisk rådgivning og gjeldsordning.

 • Boligsosialt forum: Her møtes alle relevante kommunale etater til en felles boligsosial dag, 1-2 ganger i året. Denne tverrfaglige arenaen har bidratt til at etatene forstår hverandres arbeid, får informasjon om statlige føringer, lærer om kommunens boligsosiale arbeid, og lærer å se sin rolle inn dette arbeidet. Husbanken deltar i planleggingen og med innlegg. 

 • Forbedringsteam: Teamet har som formål å utvikle gode tjenester og pasientforløp, og styrke brukernes opplevelse av mestring og involvering. Mange etater deltar.

 • Bustadsosialt team arbeider etter den helhetlige og brukerstyrte Housing First-metodikken, for alle med behov for langvarige sammensatte tjenester innen rus/psykisk helse. I dag mottar 44 personer slik hjelp fra Bustadsosialt team, og ingen står på venteliste. Brukermedvirkning er en del av denne metodikken. 

 • Enhet for psykisk helse og rus bruker «recoveryorientert» praksis, en metode som tar hensyn til brukerens mål, ønsker og medvirkning i alt man foretar seg med og for brukeren. Det er utarbeidet en veileder om metoden som brukes av alle ansatte i enheten. 

 • Det er opprettet en egen avdeling for personer med rusmiddelavhengighet på sykehjemmet. Her gir høykompetente ansatte helsehjelp og oppfølging til eldre rusavhengige, og bidrar til en god og verdig alderdom, fortsatt med stor grad av brukermedvirkning. 

 • Gjennom tiltaket «Godt å bu heime» og aktivt arbeid med tilgjengelighet, god og universell utforming for alle innbyggere som trenger det, er 63 % av den kommunale boligmassen i Stord tilpasset rullestolbrukere. Dette inkluderer også boliger for vanskeligstilte med rus- og psykiske helseplager.

Alle skal bo godt i Stord

Alle bostedsløse har nå en egen bolig. Antall bostedsløse er redusert fra 23 i 2008 til 0 i 2016. Innsatsen har både gått ut på å skaffe nok boliger, og riktige boliger. Bygging av 6 småhus har vært en viktig del av dette. Kommunen viser at med målrettet satsing på både strategisk og operativt nivå, kan alle bo.

«Godt å bu heime» og rusavdelingen på sykehjemmet er tiltak som har overføringsverdi til andre kommuner som står overfor en voksende eldrebefolkning med og uten rusrelaterte- og psykiske utfordringer.

Kommunen bruker startlån godt, særlig til barnefamilier. Saksbehandlerkapasiteten har økt, dette gjør det mulig å tilby en grundig gjennomgang av økonomien til søkere av kommunal bolig. Disse får gjerne tilbud om startlån og tilskudd i stedet for kommunal bolig, og går gjerne direkte til eid bolig uten å bo i kommunal bolig først. Brukermedvirkning og brukerinvolvering er drivmotor i det boligsosiale arbeidet i kommunen. 

Kommunens måte å strukturere og organisere det boligsosiale arbeidet på har overføringsverdi for andre kommuner.

 • Godt å bu heime. Ta grep før noko uventa skjer.

  Prosjektet «Godt å bu heime» er eit prosjekt som skal gi kompetanseheving og spre informasjon om universell utforming og branntryggleik til innbyggjarane og bransjen tilknytta dette. Målet er at fleire skal kunne bu heime uavhengig av livssituasjon. Dette gjeld alle innbyggjarane i alle fasar av livet. 

  Kommune
  Stord kommune
 • Bustadsosialt forum i Stord

  Kommunen har vedteke i Bustadsosial handlingsplan at det skal arrangerast eit bustadsosialt forum 1-2 gonger i året. Her kan alle aktørar som har ei rolle i det bustadsosiale arbeidet i kommunen samlast, utveksle erfaringar og lære av kvarandre. Kommunen har arrangert bustadsosialt forum årleg sidan 2015 og har hatt ulike tema på dagsorden. Dette har ført til meir samordna arbeid på feltet og betre kjennskap til kvarandre og dei ulike bustadsosiale oppgåvene.

  Kommune
  Stord kommune