Bodø - en smart kommune som investerer i innbyggerne

Bodø kommune var en av de nominerte til Statens pris for boligsosialt arbeid i 2016. Kommunen inngikk i 2011 samarbeidsavtale med Husbanken og jobber systematisk, helhetlig og innovativt for å oppnå sine boligpolitiske mål.

Bodø kommune har 50 000 innbyggere. En grundig boliganalyse og en egen boligsosial analyse, førte til at kommunen utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan som ble integrert i kommunens øvrige planverk. Organisering, samarbeid og kompetanseutvikling for bedre boligsosial måloppnåelse er ivaretatt i overordnede planer. Bodø har løftet de boligsosiale utfordringer inn i kommunes planarbeid og har gjort arbeidet mer målrettet. Resultater av dette er flere utleieboliger, flere husstander i eid bolig, økt antall universelt utformede boliger og flere boliger med lavt energiforbruk.

Et utvalg av metoder og tiltak blir presentert nedenfor:

 • Bolig med oppfølging: Bolig NU er et midlertidig botilbud for bostedsløse som er tilknyttet NAV Bodø. Prosjektet gir miljørettet oppfølging til bostedsløse enslige personer som trenger bistand til å etablere seg i varig egnet bolig. Fylkesmannen i Nordland har bidratt med finansiering i en toårsperiode.   
 • Utsatt ungdom: Foyer Bodø er et tilbud til utsatte ungdom som er, eller står i fare for å bli bostedsløs. Målgruppen er ungdom som kan delta i utdanning og arbeid, men som ikke har lyktes med det av ulike årsaker. Det inngås en forpliktende avtale med den enkelte ungdom. Hensikten er at ungdommen, via miljøterapeutisk arbeid, skal kunne mestre eget liv. Hver Foyer-ungdom har en koordinator som følger opp og veileder ungdommen. Målet er at ungdommen innen ett til tre år skal kunne bo på egen hånd og være i daglig aktivitet, enten i et utdanningsløp eller i arbeid. Husbanken har bidratt med tilskuddsmidler og lån.
 • BLINK Brukermedvirkning: Bodø kommune involverer beboerne i bosetningsprosesser. Gjennom prosjektet Blink legger de vekt på brukermedvirkning i utviklingen av boligløsninger for unge funksjonshemmede, flyktninger og andre med spesielle utfordringer.

Flere boliger

Bodø kommune går flere veier for å skaffe boliger. De finansierer boligkjøp, bygger egne boliger og leier i det private markedet. For å skaffe utleieboliger av god kvalitet og som er integrert i ordinære bomiljøer, har de startet en prosess med bruk av tilvisningsavtaler. Denne metoden har gjort at utbyggere har gitt tilbud om cirka 240 utleieboliger hvorav 100 er boliger som kommunen kan disponere.
Flyktningkontoret og boligkontoret i Bodø har tatt ansvar for mange mindreårige flyktninger, i tillegg til familier og andre husstander. Bosetting krever ulike løsninger. De bruker leieavtaler i det private leiemarkedet, de har bygd tolv nye boliger for målgruppen og de hjelper de som har mulighet til å kjøpe egen bolig.

Startlån og «leie til eie»

Bodø kommune bruker startlånet strategisk og jobber systematisk med leie til eie som metode. De har utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av lån og fått økt gjennomstrømming i kommunale utleieboliger. Flyktninger og barnefamilier er prioriterte målgrupper.      

Teknologi i boligarbeidet

Bodø kommune var pilotkommune i forbindelse med innføring av e-søknad startlån. De bruker også velferdsteknologi i flere prosjekter. Sørgjerdet Bokollektiv er først i Norge med Lifecare eRom (elektronisk pasientrom på nettbrett). Elektronisk pasientrom er et system hvor pasientdata fra journal blir vist på nettbrett. Systemet gir ansatte tilgang til alle brukeropplysninger og mulighet til å journalføre tiltak etter at de er utført.

Kunnskapsdeling og anerkjennelse

Bodø viser vilje til å dele erfaringer og resultater gjennom dokumentasjon og aktiv deltakelse i ulike fora og prosjekter. Kommunen har tatt imot kommuner og aktører som har vært interessert i å lære av ulike prosjekter. Arbeidet har blitt lagt merke til og har høstet annerkjennelse. I 2015 ble de nominert til prisen for årets beste bosettingskommune og er i år kåret til Norges mest attraktive by å bo i. Prosjektet Foyer fikk fylkesmannens fornyingspris i år.

Smarte grep for bedre resultater

Juryen mener at: Bodø integrerer boligpolitisk planlegging i overordnet strategi og planarbeid. Dette er smarte grep som sikrer god politisk og administrativ forankring av kommunens boligsosiale innsats. De har en hensiktsmessig organisering med dedikerte ressurser som koordinerer boligarbeidet. En egen rådgiver med oppdrag å sette planen ut i handling, bidrar til måloppnåelse. Bodø satser på innovative tiltak og viser aktiv engasjement i å dele erfaring og kompetanse på det boligsosiale og det velferdspolitiske feltet. Bodø kommunes arbeid med forankring, organisering, planlegging og de enkelte tiltak innenfor det boligsosiale arbeidsfeltet har overføringsverdi til andre kommuner.

 • Bolig Nu

  Prosjektet Bolig Nu i Bodø ble etablert fordi kommunen hadde et ønske om å redusere antall husstander med behov for midlertidig bolig. Man ønsket også å redusere lengden på bo-opphold på pensjonat og hospits, fordi dette er både lite tilfredsstillende for den enkelte, og medfører store kostnader for Bodø kommune ved NAV Bodø. Gjennom prosjektet har brukerne fått oppfølging og hjelp til å skaffe bolig og tilpassede tjenester som trengs for å kunne bo.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Foyer Bodø

  Foyer Bodø er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Ungdommene som søkes inn i Foyer er allerede i kontakt med NAV, Flyktningkontoret eller Barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i eget liv. Det skapes et hjem, og endring i eget liv skapes gjennom trygg og god tverrfaglig oppfølging som bidrar til selvstendige unge voksne.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Heim: Utvikling av forsterket og tilrettelagt heldøgns bo- og tjenestetilbud

  Prosjektet «Heim» beskriver utviklingen av et helhetlig bolig- og tjenestetilbud for én tjenestemottaker med behov for et særskilt forsterket og tilrettelagt heldøgns tjenestetilbud. Det stilles store krav til de fysiske omgivelsene, og det vektlegges videre en miljøterapeutisk tilnærming som skal fremme økt livskvalitet samt forebygge adferd og psykiske vansker – alt innenfor de juridiske rammene som foreligger og i tett samarbeid med Nordlandssykehuset/sikkerhetspsykiatrisk avdeling.  Det stilles følgelig også store krav til de ansattes sikkerhet.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Helhetlig boligpolitisk handlingsplan, Bodø kommune

  Bodø kommune ønsket i større grad å styre og tilrettelegge for god boligutvikling i Bodø. Viktig grep for å oppnå dette var etablering av helhetlig boligpolitikk gjennom boligpolitisk handlingsplan 2014 – 2017 for Bodø kommune som ble vedtatt av bystyret 13.februar 2014. Et annet grep var opprettelse av to nye stillinger som boligkoordinator og boligsosial rådgiver ved kommunens plan- og samfunnsseksjon.

  Kommune
  Bodø kommune
 • Hvordan lage en god prosessplan?

  Prosessplanen er et verktøy som gir struktur og oversikt i rollen som tilrettelegger og prosessleder. Prosessplanen gir oversikt over hvem som gjør hva, hva som skal skje når, og hva som er hensikten med det man gjør.

  Kommune
  Bodø kommune