Boligkontakter med suksess i Sarpsborg

Boligkontaktene i Sarpsborg kommune er et vellykket tiltak som reduserer bostedsløshet og bidrar til helhetlig satsing på boligsosialt arbeid. Arbeidsmetodene Sarpsborg har tatt i bruk gjorde kommunen til en av tre nominerte til statens pris for boligsosialt arbeid i 2014.

I 2004 satte Sarpsborg kommune i gang et prosjekt for å framskaffe og tilrettelegge boliger for bostedsløse. Arbeidet er nå integrert som en fast del av kommunenes boligarbeid og finansieres over kommunens budsjett.

Tjenesten har blitt utviklet til en helhetlig, teambasert og oppsøkende tjeneste med fem boligkontakter. Boligkontaktene bistår de som ikke vil kunne få en bolig uten hjelp. Kontaktene gir bostedsløse bistand til å skaffe bolig, etablere seg, beholde og ta vare på boligen. Innsatsen er rettet mot mennesker med rusproblemer, psykiske lidelser, sosiale problemer, tidligere innsatte fra fengsel, personer på institusjon eller i behandling, og personer som på grunn av uønsket adferd er i ferd med å miste den boligen de allerede har.

Arbeidsmetode med god effekt

Boligkontaktene ønsker å bidra til å skape et hjem, ikke bare skaffe bolig og jobb. Arbeidsmetoden er basert på høy grad av tilgjengelighet og brukermedvirkning. Ved å møte brukerne der de er, uavhengig av dagsform og oppholdssted, rettes innsatsen mot å finne riktig bolig ut ifra nåværende situasjon. Oppfølgingen av brukerne legger vekt på å bidra til en ny start uten for mye fokus på forhistorien. Boligkontaktene har tett oppfølging med over 100 brukere, og har siden oppstarten bosatt 356 personer.

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet

Sarpsborg kommune har 53 333 innbyggere og bruker Husbankens virkemidler aktivt. Kommunen utbetaler flest Husbanklån i hele Østfold, og behandler 2000 bostøttesaker i måneden. I 2013 bidro Boligkontaktene til at 77 personer fikk en egnet leid bolig, og 161 personer fikk en egnet eid bolig ved hjelp av startlån og tilskudd.

Ved selv å administrere vedlikehold, kjøp og salg unngår de unødvendige mellomledd og tomgangsleie. Effekten av dette er raskere tildelinger av bolig til de bostedsløse.  

Helhetlig satsing i utvikling og drift av boligsosialt arbeid

Sarpsborg kommune deltar i boligsosialt utviklingsprogram, og Boligkontaktene inngår i dette arbeidet. Programmet er innarbeidet i kommunale styringsdokumenter og styres gjennom ordinære kanaler for utviklingsarbeid i kommunen. Satsingen bidrar til å utvikle arbeidsmetodene for de boligsosiale tjenestene.

Boligkontaktene samarbeider bredt med andre tjenester og instanser – både interne og eksterne, og fungerer ofte som brobygger. Lokaliseringen, i samme lokaler som forvalter Husbankens startlån og bostøtteordning bidrar til en forenkling og helhetlig tenkning for boligsosialt arbeid.

Overføringsverdi

Den helhetlige tilnærmingen der boliger og tjenester sees i sammenheng, og hvor boligkontaktene har en høy grad av tilgjengelighet og individuelt tilpasset oppfølging har stor overføringsverdi til både kommuner og bydeler.