ByBo med kreativitet og nyskapning som metode

Vinneren av statens pris for boligsosialt arbeid i 2014 har siden oppstarten i 2008 hatt som overordnet mål å utvikle et variert og fleksibelt boligsosialt tilbud i hovedstaden. ByBo, Kirkens Bymisjon Oslo, driver aktivt informasjonsarbeid og tilstreber å delta i den politiske debatten.

På ulikt vis har ByBo utviklet stor faglig tyngde og integritet. Mange medarbeidere har aktive roller som forelesere på høyskoler og som innledere på konferanser. Deres erfaring og høye faglige kompetanse representerer til sammen et viktig bidrag til feltet. De ønsker å være en motkraft til samfunnets etablerte holdninger, legger mer vekt på støtte enn kontroll og har en helhetlig forståelse av stigma, rus og bolig.

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet

ByBo bosetter mange med sammensatte problemer. Virksomheten disponerer ca. 80 leiligheter fordelt på seks ulike adresser. Tilbudet er differensiert, de ulike husene har forskjellig profil, størrelse og faglig tilnærming. Felles for alle hus er vektlegging på varighet, alle beboerne har vanlige husleiekontrakter.

Tjenestetilbudet er ulikt og blir forsøkt tilpasset den enkeltes behov. Mange har bodd mer stabilt og lengre gjennom ByBo enn noen gang før. Nødvendige tjenester, som for eksempel hjemmesykepleie, knyttes til boligen. Resultater blir synliggjort ved kraftig nedgang i antall akuttinnleggelser.

I 2013 fikk virksomheten driftsansvar for tilbud om akuttovernatting for fattige tilreisende - et initiativ og arbeid etablert i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. I dag består dette av et akuttmottak med plass til 100 personer, samt et tilbud for mennesker med særskilte behov (16 plasser).

ByBo har vist evne til nyskaping og modellutprøving. For to år siden ble det etablert et tilbud i Hollendergata 10, med en kombinasjon av informasjon, bolig og kafé særlig rettet mot østafrikanere. «Nattergalen» er et annet tilbud som i 2011 ble tildelt ”godt gjort-prisen” for å skape en trygg ramme for kvinner med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet.

Helhetlig satsing i utvikling og drift av boligsosialt arbeid

ByBo har hatt fokus på grupper som trenger mye hjelp eller som mangler et dekkende tilbud. For å finne gode og tilpassede løsninger har de valgt kreativitet og nytenkning som metode. I tillegg til boligtilbudene, har virksomheten et engasjement i utviklingsarbeid på det boligsosiale feltet, en markant rolle i de faglige diskusjoner og legger stor vekt på informasjon, erfaringsutveksling og politisk påvirkningsarbeid.

I Bymisjonens strategi er brukermedvirkning og myndiggjøring (såkalt empowerment) som  holdning og metodisk tilnærming godt forankret. Et menneskesyn som baserer seg på respekt og toleranse, står sentralt i ByBos arbeid.   

Overføringsverdi

Den helhetlige tilnærmingen der boliger og tjenester sees i sammenheng har overføringsverdi til både kommuner og bydeler. Mange tar kontakt i forbindelse med planlegging og etablering av nye tjenester og ByBo besøker også kommuner for samtaler, veiledning eller undervisning.

Fra høsten 2013 har virksomheten jobbet aktivt og systematisk med erfaringsformidling i rollen som læringsagent, et prosjekt finansiert av Husbanken.