Om statens pris for boligsosialt arbeid

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte i 2013 en ny pris for å stimulere helhetlig boligsosialt arbeid i kommunene. 

Formål

Formålet med boligsosial pris er å løfte opp positivt boligsosialt arbeid og gode eksempler på dette. Prisen skal også bidra til økt kunnskaps- og erfaringsoverføring på området. Den kan tildeles kommuner, organisasjoner eller andre.  

Prisen er en hederspris til instanser som kan vise til dokumenterte effekter på:
  • Helhetlig satsing på boligsosialt arbeid der suksessfaktorene for boligsosialt arbeid legges til grunn for arbeidet
  • Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet
  • Tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår
  • Brukermedvirkning og brukerinvolvering

I tillegg skal det boligsosiale arbeidet ha overføringsverdi til andre.

Hvem kan få prisen?

Prisen tildeles kommuner, organisasjoner eller andre instanser som har en helhetlig tilnærming til boligsosialt arbeid og som tilfredsstiller kravene i henhold til formålet. I tilfeller hvor flere aktører har samarbeidet, kan prisen tildeles flere aktører.

Alle kan komme med forslag. Det er også lov å foreslå arbeid i egen virksomhet.

Det er Husbanken som har sekretariatet for Statens pris for boligsosialt arbeid.

Statutter

Du finner statuttene for prisen her

MERK:
Statens pris for boligsosialt arbeid er utsatt inntil videre. Vi oppdaterer siden her når vi får mer informasjon om nytt tidspunkt for utdeling.