Trondheim

I perioden 2013-2020 har Trondheim kommune, stat og fylke en felles områdesatsning for å bedre levekår i bydelen Saupstad-Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Målet er at barn og unges kompetanse skal styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen.

Målene for områdeprogrammet har vært at i 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

De siste årene har fokusområdene vært: 

 • Satsing på barn og unge, som blant annet  har resultert i ungdomsrådets podcast SKUR
 • Å heve kvaliteten på uterommene i bydelen, blant annet gjennom kunstprosjekter som Blisterhaugen.

Områdeprogrammet er delt i tre: områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering. 

Områdeutvikling

Det er i perioden med områdeløft utført både mindre tiltak og store utbyggingsprosjekter på Saupstad-Kolstad.
Etter seks års programinnsats ser man nå synlige fysiske endringer i bydelen. 

 • Dalen aktivitetspark, en ny møteplass for bydelen, ferdigstilt i september 2020,  
 • Nye Kolstad barnehage ble åpna nå i oktober 2020
 • Ny Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole er under bygging og står ferdig til skolestart 2021, dette blir også tilholdssted for satsninga Kulturskolesenter Sør.
 • I 2018 åpnet nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena i hjertet av bydelen.
 • Senterområdet har fått en ny passasje som åpner senteret mot Søbstad gård, kirke og gravlund. Den ble tatt i bruk i 2018.
 • Bydelens lokale torg er tilrettelagt for opphold med møbler, sykkelparkering og beplantning.
 • Saupstad gravlund er tatt i bruk og har tilført bydelen et vakkert uterom som besøkes av mange.
 • Uteområdet i Ringen barnehage er oppgradert og ble åpnet høsten 2018.Det er i perioden lagt bedre til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet:
  • nytt klubbhus for Kolstad fotball
  • ny multisportbane
  • bedre snarveier og merking av turstier
  • oppgradert skileik-område på Saupstad skistadion.

“Strategisk plan for offentlige uterom” er utarbeidet som verktøy for å se de ulike tiltakene som gjøres, i sammenheng.
Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Områdeløft - offisiell åpning av Dalen aktivitetspark

Tjensteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng. Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Områdeløftets satsing på barn og unges kompetanse har blant annet bestått i demokratiopplæring for ungdom, ungdomsråd og ung leder-program, utvikling av kulturskolen og musikk- og språksatsing i barnehagene.
  • Satsingen har resultert i betydelig økt rekruttering til kulturskolen, skapt nye mestringsarenaer for barn og unge og bidratt til at ungdommer tar tak i og bygger stolthet om eget nærmiljø.
 • Det er bygget opp et nettverk med borettslag, beboere, ungdomsråd, lag og foreninger, aktører for frivilligheten, offentlige og private tjenester som jobber sammen om utvikling av ressursene i bydelen.
  • Programmet har dermed bidratt til å koble bydelens ressurser tettere sammen.
 • I tillegg vil satsinger på universitetsskole, gratis kjernetid i SFO, familiesenter og tegnspråklig tilbud i ny barnehage og skole bidra til tjenesteutviklingen i området.
 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge.
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park.
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt.
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid.
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans).
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering.
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.

Ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet er det lagt vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier.
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier.
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallekarmhage på Midteggen.
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager.
 • Informasjonskanal for bydelen utvikles gjennom Saupstad.no.

Medvirkning

Det ble iverksatt en nullpunktsmåling for kommunens områdesatsing i bydelen i 2014 for å få vite hvordan folk oppfattet bydelen. Beboerundersøkelsen viste at mange beboere trivdes, men at resten av byen ikke trodde at bydelen var et godt sted å bo.

Områdeløftet vil bidra til at alle skal ha mulighet til å medvirke i den videre utviklingen av bydelen i form av samtale og å engasjere ulike grupper. Beboerne har kommet med en rekke innspill til hvordan de mener at bydelen skal utvikle seg, også når det gjelder å konkretisere dette i fysiske tiltak.

Ett av målene i områdeløftet har vært  å inkludere barn og unge i utviklingen av nærområdene sine, og det er satset mye for å styrke dem i møte med framtidas utfordringer. Et av de første tiltakene i programmet var å etablere Saupstad Ungdomsråd (2014). Ungdomsrådet er et viktig samarbeidspart i utviklingsarbeidet. Saupstad-Kolstad ungdomsråd består av tolv ungdommer i alderen 14-18 år fra Saupstad/Kolstad. I tillegg til å ha bydelsansvar for ungdoms medvirkning i offentlige prosesser, gjennomfører de også mange egne prosjekter. 

Film: Medvirkningsprosesser Dalen Aktivitetspark 

Nyttige lenker:

Mer info om områdeprogrammet, rapporter og planer for Saupstad-Kolstad på Trondheim kommune sine egne nettsider

Områdeløft Saupstad Kolstad sin Facebookside