Trondheim

I perioden 2013-2020 har Trondheim kommune, stat og fylke en felles områdesatsning for å bedre levekår i bydelen Saupstad-Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Målet er at barn og unges kompetanse skal styrkes og at Saupstad-Kolstad skal være en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse. Saupstad-Kolstad skal være en bydel som fremmer livskvalitet og helse, og det skal være høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom i bydelen.

Målene for områdeprogrammet har vært at i 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

De siste årene har fokusområdene vært: 

 • Satsing på barn og unge, som blant annet  har resultert i ungdomsrådets podcast SKUR
 • Å heve kvaliteten på uterommene i bydelen, blant annet gjennom kunstprosjekter som Blisterhaugen.

Områdeprogrammet er delt i tre: områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering. 

Områdeutvikling

Det er i perioden med områdeløft utført både mindre tiltak og store utbyggingsprosjekter på Saupstad-Kolstad.
Etter seks års programinnsats ser man nå synlige fysiske endringer i bydelen. 

 • Dalen aktivitetspark, en ny møteplass for bydelen, ferdigstilt i september 2020,  
 • Nye Kolstad barnehage ble åpna nå i oktober 2020
 • Ny Huseby barneskole og Huseby ungdomsskole er under bygging og står ferdig til skolestart 2021, dette blir også tilholdssted for satsninga Kulturskolesenter Sør.
 • I 2018 åpnet nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena i hjertet av bydelen.
 • Senterområdet har fått en ny passasje som åpner senteret mot Søbstad gård, kirke og gravlund. Den ble tatt i bruk i 2018.
 • Bydelens lokale torg er tilrettelagt for opphold med møbler, sykkelparkering og beplantning.
 • Saupstad gravlund er tatt i bruk og har tilført bydelen et vakkert uterom som besøkes av mange.
 • Uteområdet i Ringen barnehage er oppgradert og ble åpnet høsten 2018.Det er i perioden lagt bedre til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet:
  • nytt klubbhus for Kolstad fotball
  • ny multisportbane
  • bedre snarveier og merking av turstier
  • oppgradert skileik-område på Saupstad skistadion.

“Strategisk plan for offentlige uterom” er utarbeidet som verktøy for å se de ulike tiltakene som gjøres, i sammenheng.
Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Områdeløft - offisiell åpning av Dalen aktivitetspark

Tjensteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng. Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Områdeløftets satsing på barn og unges kompetanse har blant annet bestått i demokratiopplæring for ungdom, ungdomsråd og ung leder-program, utvikling av kulturskolen og musikk- og språksatsing i barnehagene.
  • Satsingen har resultert i betydelig økt rekruttering til kulturskolen, skapt nye mestringsarenaer for barn og unge og bidratt til at ungdommer tar tak i og bygger stolthet om eget nærmiljø.
 • Det er bygget opp et nettverk med borettslag, beboere, ungdomsråd, lag og foreninger, aktører for frivilligheten, offentlige og private tjenester som jobber sammen om utvikling av ressursene i bydelen.
  • Programmet har dermed bidratt til å koble bydelens ressurser tettere sammen.
 • I tillegg vil satsinger på universitetsskole, gratis kjernetid i SFO, familiesenter og tegnspråklig tilbud i ny barnehage og skole bidra til tjenesteutviklingen i området.
 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge.
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park.
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt.
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid.
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans).
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering.
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.

Ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet er det lagt vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier.
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier.
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallekarmhage på Midteggen.
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager.
 • Informasjonskanal for bydelen utvikles gjennom Saupstad.no.

Medvirkning

Det ble iverksatt en nullpunktsmåling for kommunens områdesatsing i bydelen i 2014 for å få vite hvordan folk oppfattet bydelen. Beboerundersøkelsen viste at mange beboere trivdes, men at resten av byen ikke trodde at bydelen var et godt sted å bo.

Områdeløftet vil bidra til at alle skal ha mulighet til å medvirke i den videre utviklingen av bydelen i form av samtale og å engasjere ulike grupper. Beboerne har kommet med en rekke innspill til hvordan de mener at bydelen skal utvikle seg, også når det gjelder å konkretisere dette i fysiske tiltak.

Ett av målene i områdeløftet har vært  å inkludere barn og unge i utviklingen av nærområdene sine, og det er satset mye for å styrke dem i møte med framtidas utfordringer. Et av de første tiltakene i programmet var å etablere Saupstad Ungdomsråd (2014). Ungdomsrådet er et viktig samarbeidspart i utviklingsarbeidet. Saupstad-Kolstad ungdomsråd består av tolv ungdommer i alderen 14-18 år fra Saupstad/Kolstad. I tillegg til å ha bydelsansvar for ungdoms medvirkning i offentlige prosesser, gjennomfører de også mange egne prosjekter. 

Film: Medvirkningsprosesser Dalen Aktivitetspark 

Nyttige lenker:

Mer info om områdeprogrammet, rapporter og planer for Saupstad-Kolstad på Trondheim kommune sine egne nettsider

Områdeløft Saupstad Kolstad sin Facebookside

 

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon