Oslo

En ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

 

Staten og Oslo kommune videreførte samarbeidet om Groruddalssatsingen for en ny tiårsperiode fra 2017, og arbeidet ble innrettet med tre delprogram med temaene nærmiljø, oppvekst og utdanning og sysselsetting. Parallelt med Groruddalssatsingen har det vært gjennomført områdesatsinger i Oslo sør og i Oslo indre øst. De tre satsingene har vært innrettet og organisert forskjellig og har også gitt ulike resultater. Oslo kommune utviklet i 2017 derfor en områdepolitikk for å sikre at det jobbes enhetlig og systematisk med alle områdesatsingene i Oslo.

Delprogram nærmiljø

I Delprogram nærmiljø rettes innsatsen mot de lokalområdene hvor utfordringene er størst, gjennom områdeløft. Et områdeløft er en helhetlig innsats i et avgrenset geografisk område, der målet er å forbedre nærmiljøkvaliteter og sosialt liv. Målene for nærmiljøarbeidet i Oslo er fra 2019 de samme enten arbeidet skjer innenfor Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen eller Oslo sør-satsingen.

Hovedmålet for dette delprogrammet er at nærmiljøkvaliteter i utsatte lokalområder i Oslo skal styrkes og at innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn. Det gjennomføres områdesatsinger i seks bydeler: Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Disse bydelene har en overrepresentasjon når det gjelder blant annet andelen lavt utdannede og andelen fattige barnefamilier sammenlignet med Oslo-snittet.

Delprogram nærmiljø

Handlingsprogram delprogram nærmiljø

Delprogram oppvekst og utdanning

Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet. Tiltakene iverksatt i Delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Hovedmålet med dette delprogrammet er sørge for at flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet. Tiltakene iverksatt i Delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Delprogram oppvekst og utdanning

Handlingsprogram delprogram oppvekst og utdanning

Delprogram sysselsetting

Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. Dette vil vi gjøre ved å utvikle tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet .Utfordringene er kompliserte, og det kreves innsats fra flere sektorer for å løse dem. Arbeidet er lagt opp som et bredt offentlig og privat partnersamarbeid. På sikt skal dette fremme tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og systemer. Hovedmålet med dette delprogrammet er det skal styrke samarbeid og nytenkning på tvers av sektorer, for å øke sysselsetting i Groruddalen. 

Delprogram sysselsetting

Handlingsprogram sysselsetting

 

 

Denne animasjonsvideoen viser hovedtrekkene i områderettet arbeid. Metoden er utviklet gjennom områdeløftarbeidet i Groruddalssatsingen og passer for utvikling av både store og små steder.

Nyttige lenker:

Ønsker du å finne ut mer om hvordan Oslo kommune jobber med områdesatsningene kan du lese mer på Oslo kommune sine nettsider om områdesatsinger.

Programbeskrivelse for Groruddalssatsingen 2017 - 2026

ByplanOslo - suksessformelen for god folkehelse

Byplanlegging som fremmer folkehelse - Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger, hovedrapport utviklet av Norconsult AS og Citiplan AS, utgitt oktober 2019

 


Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon