Bergen

Områdesatsing er et av flere viktige innsatsområder i arbeidet med å bidra til mer velferd og utjevne levekårsforskjeller i Bergen.

Bystyret i Bergen definerer områdesatsing som en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk område. De geografiske områdene blir prioritert etter kunnskapsgrunnlag fra blant annet Folkehelserapporter som blir gitt ut jevnlig. Folkehelserapportene viser et overordet bilde over faktorer som påvirker befolkningens helse, og fordelingen av den. I rapportene blir Bergen delt inn i 51 levekårssoner. Oversikten viser at det er betydelige forskjeller mellom de ulike områdene, og at det er behov for en ekstra innsats i enkelte områder.

Områdesatsing i Bergen

Organisering og samarbeid

Områdesatsing tilligger Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og er finansiert i et samarbeid mellom Husbanken og Bergen kommune. I Loddefjord og Olsvik er det i tillegg inngått et samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette samarbeidet har en tidshorisont frem til 2026. Områdesatsingen er forankret politisk både i bystyret og byrådet, og kommunaldirektørgruppen er den interne styringsgruppen for områdene.

Områdesatsingen koordinerer planlegging og gjennomføring av satsingene, men andre byrådsavdelinger og etater i kommunen medvirker både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter. Det tverrfaglige samarbeidet på tvers av avdelinger sikrer en helhetlig og sammenhengende innsats.

Organisering av områdesatsing i Bergen

Koordinatorrollen og medvirkning

Per dags dato er det fem pågående områdesatsinger i Bergen, og hvert område har en koordinator. Koordinatorens rolle er å koordinere, både internt i kommunen og med nærmiljøet. De skal lære å kjenne området, tilrettelegge for utvikling og samarbeid, være en pådriver, veilede og hjelpe. Det er stort fokus på medvirkning og samarbeid med lokalbefolkningen, lokale ildsjeler, private aktører, næringsliv, lokale frivillige organisasjoner, andre offentlige instanser som preger arbeidet.

Tilskuddsordning

Det er mulig å søke om tilskudd til lokale prosjekter i de områdene kommunen har områdesatsing.

Nyttige lenker:

Du finner mer om områdesatsing i Bergen på følgende sider:
Nettsidene til Bergen kommune
Kortfilmer med resultat fra områdesatsingen
Rapporter fra områdesatsingsarbeidet i Bergen kommune

 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon