dame med vogn i park foran hus

Kommunale utleieboliger - Kobo

Husbanken samarbeider med KS og 11 kommuner om å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere kommunale boliger, samt skaffe bedre data til å utforme politikk.

Målet er at det skal bli enklere å søke kommunal bolig for de som trenger det. For kommunen skal det bli enklere å fatte vedtak, finne egnet bolig, tildele bolig, sikre rett oppfølging og administrere leieforholdet. Kommunen vil få oversikt over hvilke boliger, leietakere og leieforhold den har og kan dermed planlegge utfra behov og utnytte boligmassen bedre. De nye løsningene vil også gjøre det enklere for kommunen å rapportere, blant annet i KOSTRA. Staten vil få tilgang til statistikk og analyse som gir bedre grunnlag for å utforme virkemidler og mer treffsikker politikk.

Arbeidet startet høsten 2019 da daværende kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ga Husbanken i oppdrag å utvikle løsningene. Prosjektet finansieres over statsbudsjettet og har en kostnadsramme på 30 millioner i tre år, til sammen 90 millioner. De nye løsningene vil bygge på dagens arbeids- og ansvarsdeling mellom stat og kommune. Prosjektet skal utvikle modulbaserte standardløsninger, slik at kommunene kan velge å ta i bruk de ulike delene i eget tempo. Løsningene vil være konfigurerbare på en del områder. Det vil for eksempel si at kommunen selv kan definere hvilke kriterier som skal gjelde for vedtak og tildeling av bolig. Kommunen skal ikke trenge å omorganisere for å ta i bruk løsningene og realisere gevinster.

Hvorfor dette prosjektet?

En mulighetsstudie fra 2018, en rapport fra KS i 2016, oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet samt første fase i prosjektet, konseptfasen, viser dette:

  • Det finnes ca. 110.000 kommunalt disponerte utleieboliger, hvorav 75 prosent eies av kommunene. Av disse står ca. 8.000 tomme, og andelen tomme boliger har økt de siste årene
  • Kommunene og staten mangler oversikt og systematisk kunnskap – både om boligene, de som bor i boligene og bruken av boligene. Dette gjelder alle boliger kommunen eier og leier.
  • Kommunene erkjenner forbedringspotensial på ett eller flere av disse områdene: Prosesser, tjenester og digitale systemer for å søke om bolig, fatte vedtak, tildele bolig, administrere leieforhold, forvalte og vedlikeholde boligene samt gi boligsosial oppfølging. Kommunene erkjenner dessuten store mangler innen personvern og informasjonssikkerhet. 

Disse utfordringene har vært for store for den enkelte kommune å løse selv. Markedet har heller ikke vist interesse for området, med unntak av FDV-løsninger for teknisk drift og forvaltning av boligene.

Mulighetsstudien, rapporten og konseptfasen viser imidlertid at det er mulig å løse utfordringene, men det krever et prosjekt med mandat og finansiering som kan sikre løsninger for felleskapet.

Både kommuner og stat har en hypotese om at bedre oversikt, prosess- og systemstøtte vil gi følgende gevinster:

  • Bruken av boligene vil bli optimalisert. Flere av de som bor i kommunal bolig får egnet bolig og bedre boforhold.
  • Boligenes økonomiske verdi kan forvaltes på bedre måter. 

Prosjektet skal ikke lage løsninger i konkurranse med systemer som allerede finnes i markedet, men planlegger å utvikle en felles, standard integrasjon. 

Se animasjonsfilm om prosjektet her

Når kommer første leveranse?

Prosjektet følger Prosjektveiviseren og er nå i planleggingsfasen. I tillegg til styringsdokumentasjon som inkluderer gevinstrealiseringsplan, interessentoversikt og kommunikasjonsstrategi, gjennomføringsstrategi og overordnet leveranseplan, jobber prosjektet med å skaffe mer innsikt og forberede første delleveranse i gjennomføringsfasen. 

Prosjektet følger føringene fra digitaliseringsstrategien og har valgt en smidig tilnærming med utstrakt bruk av tjenestedesign som arbeidsmetodikk. Fra høsten 2020 satser prosjektet på hyppige, modulbaserte delleveranser med god opplæring og støtte til kommunene i utrullingen.

Hva skjer når prosjektet er ferdig?

Vi jobber med en styrings- og finansieringsmodell som skal sikre at løsningene lever videre etter at prosjektet er avsluttet. Det er viktig å sikre at drift og forbedring av løsningene har finansiering også etter prosjektperioden. Modellen skal også sette rammer for hvordan de som bruker løsningene kan påvirke videre utvikling og sikre at det finnes en forvaltningsleverandør med ansvar for, og kapasitet til, å drifte løsningene og håndtere ønsker om endringer.

Se webinar med presentasjon av prosjektet fra juni 2020

Hvordan kan din kommune påvirke prosjektet?

  • Meld deg på nyhetsoppdatering og få varsel når vi legger ut ny informasjon om prosjektet. 
  • Ta kontakt med prosjektleder eller tjenesteeier i prosjektet, e-postadresse: kobo@husbanken.no

Pressemeldinger

Alle norske kommuner kan glede seg til dette blir ferdig! 

Farvel til Excel i boligarbeidet!