Forebygging-helse-og-bolig

Husbankens kommuneprogram 2016 - 2020

Husbanken har inngått et flerårig samarbeid med kommunene for å nå målene i den nasjonale strategien Bolig for velferd.

Kommuneprogrammet er Husbankens viktigste redskap for å realisere Bolig for velferd. Det bygger videre på det gode samarbeidet som er etablert med kommuner over hele landet gjennom de boligsosiale utviklingsprogrammene.

Målsettingene i arbeidet med kommuneprogrammet er å bidra til helhetlig og strategisk planlegging, skape gode boforhold og bo- og nærmiljø for innbyggerne generelt, og vanskeligstilte på boligmarkedet spesielt. Alle skal få et godt sted å bo og kunne mestre boforholdet.

Det er et mål for Husbanken at kommuner med like behov skal få et likt og forutsigbart tilbud, og at de skal møte samme krav fra Husbanken uavhengig av regiontilhørighet.
Kommuneprogrammet består av flere deler: et grunntilbud til alle kommuner og to delprogrammer; storbyprogrammet og by- og tettstedsprogrammet.

Grunntilbudet som Husbanken tilbyr til alle landets kommuner omfatter; 

 • tilgang til Husbankens økonomiske virkemidler
 • veiledning på veiviseren.no og husbanken.no
 • deltakelse på en årlig regional læringsarena
 • deltakelse på en nasjonal konferanse
 • digitale kurs og opplæring i bostøtte og startlån
 • møter med Husbanken og enkel standardisert analyse som viser utfordringer i kommunen, på forespørsel.

To delprogrammer

Størst oppmerksomhet rettes mot kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Kommuner i de to delprogrammene By- og tettstedsprogrammet og storbyprogrammet får i tillegg:

 • prioritet på Husbankens økonomiske virkemidler
 • råd og veiledning fra fast kommunekontakt i Husbanken
 • en analyse over utfordringer i kommunen
 • minimum to årlige møter med Husbanken på operativt nivå
 • minimum ett årlig møte med politisk og administrativ ledelse i kommunen (årsmøte)
 • minimum én årlig samling for kontaktpersoner og programledere i regionen
 • deltagelse i regionale temabaserte nettverk og tilbud om deltagelse i nasjonale og/eller internasjonale temanettverk


70 kommuner som har inngått samarbeidsavtaler med Husbanken i perioden 2016-2020.

Storbyprogrammet består av Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen kommune. Kommunene i storbyprogrammet har tilbud om å delta i storbynettverket med halvårlige samlinger og arbeidsmøter. Her foregår erfaringsutveksling, kompetanseheving og et felles utviklingsarbeid. Strategien Bolig for velferd legger vekt på en særskilt innsats i Oslo, som blir fulgt opp gjennom storbyprogrammet.

Programbeskrivelsen konkretiserer tilbudet til kommunene og Husbankens organisering av samarbeidet med kommunene og de andre velferdsaktørene.   

 • Solid planarbeid gir boligsosial suksess

  Det som kunne se ut som en treg start i det boligsosiale programarbeidet, var i stedet en solid fundamentering av planer, samarbeidsstruktur og verdier. Nå har erfaringene fra planarbeidet i Larvik de fire siste årene blitt et forbilde for andre kommuner på boligplanlegging og prosess fra plan til handling. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming og samordning med øvrig planverk.

  Kommune
  Larvik kommune
 • Boligsosialt arbeid i Karmøy kommune

  Karmøy kommune har siden begynnelsen på 2000-tallet jobbet systematisk for å bosette personer med et rusmiddelproblem ut i kommunen. Kommunen har alltid tatt imot flyktninger og har etter hvert klart å bosette de fleste innen det private leiemarkedet. Kommunen har og jobbet mye med intern samhandling for å få til felles jobbing rundt det boligsosiale arbeidet. Årelang satsing har gitt resultater. Kommunen har nå god oversikt over situasjonen på det boligsosiale området- både behov og utfordringer. Kommunen klarer og i stor grad å unngå de store akutte og dramatiske hendelsene ved å jobbe systematisk på det boligsosiale området.

  Kommune
  Karmøy kommune
 • Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

  Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

  Kommune
  Holmestrand kommune