Forebygging-helse-og-bolig

Husbankens kommuneprogram

Husbankens kommuneprogram skal styrke kommunenes arbeid med vanskeligstilte i boligmarkedet i perioden 2016-2020. Dette programmet er en oppfølging av den nasjonale strategien Bolig for velferd. Det gir også et rammeverk for Husbankens samarbeid med de seks direktoratene som har felles ansvar for målene i strategien.

Kommuneprogrammet består av flere deler: Et grunntilbud til alle landets kommuner, som omfatter tilgang til Husbankens økonomiske virkemidler, og denne veiviseren som er et digitalt verktøy på bolig- og tjenesteområdet. Og to delprogrammer; storbyprogrammet og by- og tettstedsprogrammet. I de to delprogrammene deltar kommuner med de største boligsosiale utfordringene, i et tett samarbeid med Husbanken.

Storbyprogrammet og by- og tettstedsprogrammet

Det er til sammen 66 kommuner som har inngått samarbeidsavtaler med Husbanken i perioden 2016-2020. Her er en oversikt over disse programkommunene.

Sammen med kommunene som deltar i programmene, skal Husbanken jobbe målrettet med kompetanseheving og kunnskapsutvikling i det boligsosiale feltet. Det skal legges tilrette for Nettverksarenaer skal bli arrangert, der man tilbyr læring, erfaringsdeling, veiledning og fagutvikling.

Programkommunene har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd, som skal baseres på et dokumentert behov i kommunene. Målet er at flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal få hjelp, gjennom en helhetlig bruk av de økonomiske virkemidlene. Gjennom dialog og veiledning skal Husbanken og programkommunene sikre en optimal bruk av de økonomiske virkemidlene. På denne måten kan kommunene fremskaffe et mer differensiert boligtilbud.

Å tilpasse Husbankens økonomiske virkemidler er viktig for å møte fremtidens boligsosiale utfordringer. Innovasjon og utvikling skal skje sammen med programkommunene, og ved å ta i bruk relevant kunnskap, basere seg på forskning og prøve ut nye metoder og verktøy.

Her kan du se programbeskrivelsen.

Samarbeidsavtaler

Husbanken har inngått samarbeidsavtaler med 66 kommuner. I avtalene forplikter disse kommunene seg til å jobbe mot de suksesskriterier som er satt for boligsosialt arbeid. Samtidig forplikter de seg til måloppnåelse innenfor mål og innsatsområder i strategien Bolig for velferd.

 • Solid planarbeid gir boligsosial suksess

  Det som kunne se ut som en treg start i det boligsosiale programarbeidet, var i stedet en solid fundamentering av planer, samarbeidsstruktur og verdier. Nå har erfaringene fra planarbeidet i Larvik de fire siste årene blitt et forbilde for andre kommuner på boligplanlegging og prosess fra plan til handling. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming og samordning med øvrig planverk.

  Kommune
  Larvik kommune
 • Boligsosialt arbeid i Karmøy kommune

  Karmøy kommune har siden begynnelsen på 2000-tallet jobbet systematisk for å bosette personer med et rusmiddelproblem ut i kommunen. Kommunen har alltid tatt imot flyktninger og har etter hvert klart å bosette de fleste innen det private leiemarkedet. Kommunen har og jobbet mye med intern samhandling for å få til felles jobbing rundt det boligsosiale arbeidet. Årelang satsing har gitt resultater. Kommunen har nå god oversikt over situasjonen på det boligsosiale området- både behov og utfordringer. Kommunen klarer og i stor grad å unngå de store akutte og dramatiske hendelsene ved å jobbe systematisk på det boligsosiale området.

  Kommune
  Karmøy kommune
 • Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

  Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

  Kommune
  Holmestrand kommune