Samarbeid-offentlig-frivillige-privat

Organisering og samordning

- ha et forpliktende og formalisert samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

 

Svært mange av programkommunene oppgir at tverrfaglig samarbeid er en av de viktigste erfaringene de tar med seg fra programarbeidet. Kommunene oppgir at det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, at de jobber helhetlig og effektivt, ser boliger og tjenester i sammenheng, og dermed kan løse komplekse saker lettere. Flere kommuner oppgir at organiseringen er forankret i kommunens planarbeid. 

"Hamar kommune opplever at vi har lykkes med det det boligsosiale arbeidet når man jobber tverrfaglig og tverretatlig."
- Hamar kommune

I en del kommuner har det vært gjort omorganiseringer for i større grad å samle de boligsosiale tjenestene. Flere kommuner oppgir at de har etablert et boligkontor eller tilsvarende, og samarbeider med blant annet oppfølgingstjenesten. Her i Veiviseren.no finner du eksempel på boligkontor og helhetlig boligsosialt arbeid. Det har i stor grad blitt laget nye samarbeidsarenaer og interne møteplasser, som eksempel på boligsosialt forum som du også finner her i Veiviseren.no.

"Boligservicekontoret vårt er vårt anker og vårt overordnede organ. Boligservicekontoret skal ivareta koordineringsarbeidet."
- Alta kommune

Kommunene påpeker også at det er viktig at ansvaret for koordinering av boligsosiale oppgaver er tydelig, og at det blir koordinert og organisert på en måte som fremmer tverrfaglig tilnærming. Svært mange kommuner oppgir at koordineringen av det boligsosiale arbeidet er lagt til boligkontoret eller tilsvarende. Flere kommuner har en koordinator som er plassert under kommunedirektøren, helse- og omsorgsavdelingen eller at koordineringen ivaretas av de ulike kommunalsjefene. 

Det blir også nevnt at kommunenes arbeid med Husbankens behovsmelding har gjort at kommunens ulike virksomheter har fått større innsikt i det helhetlige boligsosiale arbeidet i kommunen. Du finner mer om behovsmeldingen på husbanken.no

Mange kommuner har oppgitt at de har hatt stor nytte av å samarbeide med Husbanken i utviklingen av det boligsosiale arbeidet. Det har vært utarbeidet handlings- og aktivitetsplaner og det har vært jevnlige møter mellom Husbanken og kommunene, som har vært med å støtte opp under arbeidet. Kommunene oppgir at de opplever at det er lav terskel for å ta kontakt med Husbanken for å drøfte ulike problemstillinger.

"Boligsosialt arbeid er summen av ulike aktørers bidrag på tvers av både sektor og fag."
- Kristiansand kommune

Regjeringen har i 2020 utarbeidet et forslag til ny boligsosial lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, der det blant annet foreslås at kommunene skal ha et organisatorisk ansvar for samarbeid på tvers av sektorer og samordning av sine tjenester. Du kan lese mer om organisering og tverrfaglig samarbeid her.