Pengesedler

Økonomiske ressurser

- sette av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring

 

Denne suksessfaktoren handler både om økonomiske ressurser og personalressurser, og om hvordan kommunene prioriterer oppgaver ut fra de økonomiske ressursene de har tilgjengelig, og hvor mye kommunene er villige til å investere. De økonomiske virkemidlene som Husbanken og kommunen har til rådighet (startlån, bostøtte og tilskuddsordninger) inngår også i dette suksesskriteriet.

I svarene fra kommunene kommer det frem at både økonomiske ressurser og personalressurser er avgjørende for et godt boligsosialt arbeid. Det å ha en egen koordinator for det boligsosiale arbeidet, blir fremhevet.

"Startlån og boligtilskudd er nå blitt veldig viktige boligsosiale virkemiddel, kanskje de sterkeste, til å påvirke vanskeligstiltes hverdag. Satsingen har medført økt utlån – men ikke merkbart økt tap."
- Haugesund kommune

Videre blir det påpekt at ressurser for å jobbe målrettet med Husbankens virkemidler er avgjørende for å lykkes. Fleksibel, aktiv, effektiv og økt bruk av virkemidlene går igjen i besvarelsene.  Flere vanskeligstilte barnefamilier har fått anledning til å kjøpe egen bolig. Flere nevner at det er viktig å ha et differensiert boligtilbud i kommunen, og å øke gjennomstrømming i boligene. Mange nevner ulike «Leie til eie»-modeller. Noen kommuner oppgir at de har ansatt miljøvaktmester som blant annet bidrar til å utføre mindre reparasjoner og vedlikehold i boligene, og at dette har vært et løft for arbeidet. Flere kommuner oppgir at de har fått en økt oppmerksomhet på personer med rus- og psykiske lidelser, og at systematisk arbeid med bostedsløse har gitt resultater.

"Reell brukermedvirkning; "Hva er viktig for deg?" Også knyttet til avtaler med boligtjenesten om hva som skal gjøres dersom uønskede hendelser oppstår: Dersom du ikke har betalt husleien en måned, hvordan vil du da at vi skal agere?" Ser at dette gir bedre dialog med bruker når konflikter oppstår."
-Sandnes kommune

Veiviseren.no oppleves som en god ressurs gjennom arbeidet. Her er et par eksempler på det: