Brukermedvirkning og investering i innbyggeren

Brukermedvirkning er et sentralt prinsipp som er nedfelt i flere lover, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

 

Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene ved at mottakerne av tjenester får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Det innebærer at tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottakeren, og at det legges stor vekt på hva denne ønsker. 

Et spørsmål som flere kommuner er opptatt av er, hva skiller Velferdslab fra den ordinære organiseringen rundt den enkelte tjenestemottaker, som ansvarsgruppe, individuell plan (IP) og koordinator. Dette er nærmere beskrevet under Myndighet, møteledelse og relasjoner. 

Asker kommune er opptatt av at de grunnleggende prinsippene og verktøyene i de ordinære tjenestene tas i bruk, og har etablert egne interne kursmoduler for dette. For å sikre et helhetlig og individuelt tjenestetilbud for alle som er i kontakt med kommunen, skal alle tjenestene benytte IP (individuell plan). IP er tjenestemottaker sin plan og et samhandlings- og koordineringsverktøy. E-læringsskurs fra Helsedirektoratet om IP på Veiviseren.no benyttes som en del av denne opplæringen i kommunen.  

Når innbyggerne eller brukerne tar del i utviklingen og gjennomføringen av tjenestene, vil deres erfaringsbaserte kunnskap utfylle fagkunnskapen i offentlig sektor. Dette har for eksempel skjedd i utviklingen av Asker Velferdslab. Jfr. Meld. St. 30, En innovativ offentlig sektor, (side 69). 

Andre relaterte verktøy og metoder for samhandling og tidlig innsats er:

  • BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som barn og unge og deres familier. Hensikten med modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen, og bidra til tidlig innsats, samordning og medvirkning.
  • 0-24-samarbeidet – BTS - Bedre tverrsektorielt samarbeid omhandler arbeid med sentrale innsatser og utvikling av modeller for bedre systematisk samarbeid rundt utsatte barn og unge i kommunene.

Andre relevante kilder

Individuell plan (IP) - Veiviseren

Du har ikke tilgang til:

  • YouTube.com
  • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.