brukermedvirkning

Velferdslab

Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder. 

 

Et mål for velferdsstaten er at alle kommuner og aktører som kan bidra til å forbedre livssituasjonen til innbyggere/familier som har behov for offentlig tjenester, samarbeider om å finne gode og langsiktige løsninger.

Fra «Like muligheter i oppveksten», Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023) side 141, kan vi lese: «Asker Velferdslab er et eksempel på en modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdom i en vanskelig livssituasjon. Kommunen setter innbyggeren i sentrum, og organiserer sine tjenester rundt innbyggeren. Samtidig må innbyggeren selv ta et ansvar for å endre sin livssituasjon.» 

Velferdslab har oppmerksomhet på alle medlemmene i en familie, og en brukermedvirkning hvor formålet er at «ingen avgjørelser om meg tas uten meg».. Det å få innsikt i hele familiens behov og ta utgangspunkt i innbyggerens/familiens ressurser, vil kunne gi gode løsninger og en mer bærekraftig utvikling for hele familien samlet.

Samarbeidsstrategien for barn og ungdom i lavinntektsfamilier retter oppmerksomhet på innsatsområder som foreldrestøtte, bolig, utdanning, deltakelse og fritidsaktiviteter, helse, arbeidsliv og forskning. Strategien skal styrke en helhetlig innsats for å bedre situasjonen for barn og ungdom i lavinntektsfamilier. Disse familiene opplever i mange tilfeller å ha lite stabile boforhold og må flytte ofte, noe som går utover barna som må bytte skole og skifte omgangskrets.

Og fortsatt er det mer enn 3 000 bostedsløse i Norge ifølge strategien «Alle trenger et trygt hjem». Ved å etablere prosjekter for å løse de større samfunnsflokene med stor grad av tverrfaglig samordning, gir det også oppmerksomhet for bolig som en del av løsningen. 

I 2020 ble det etablert et nettverk for kommuner som etterspurte veiledning for utprøving av «Asker Velferdslab». Statsforvalteren i Oslo og Viken, Husbanken og Asker kommune har samarbeidet med tolv kommuner for utprøving av metoden i egen kommune. Resultatet på slutten av 2021 er at åtte kommuner har etablert lignende velferdsprosjekter som Asker kommune og tester ut i egen kommune. Flere av kommunene er på et nivå som kan gi erfaringsdeling til andre kommuner. Bla. Fredrikstad og Lørenskog har kommet langt i sine erfaringer med utprøving av sine velferdsprosjekter. Statusrapport 

Du har ikke tilgang til:

  • YouTube.com
  • Vimeo.com
Vennligst ta kontakt med IT-ansvarlig da sperren ligger på nettverket hos deg og ikke Veiviseren.no.