Metode for å utvikle morgendagens boligløsninger

Fase 2: Oppstarten

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Forberedelse
Fase 2
Oppstarten
Fase 3
Rigge innovasjonssamling
Fase 4
Innovasjonssamling
Fase 5
Etterarbeid
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Omfatter arbeidet fra det er besluttet å gjennomføre en tidligfase innovasjonsprosess til rammer for en innovasjonssamling er bestemt.

 • Arbeidsgruppen gjennomfører et oppstartsmøte hvor hele prosessen og metoden gjennomgås og arbeidsoppgaver fordeles.
 • Starte opp med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag.
 • Finne deltagere som bidrar til at ulike perspektiver møtes om en felles utfordring.

Resultater fra fasen

 • En dedikert og motivert arbeidsgruppe er etablert for å gjennomføre prosessen fra start til slutt.
 • En «innovasjonsutfordring» som beskriver på en relevant og inspirerende måte samfunnsutfordringen, men er åpen nok til ikke å gi føringer for løsningene som skal utvikles.
 • Et felles kunnskapsgrunnlag som viser en helhetlig kontekst for utfordringen og gir deltagerne en felles plattform å samarbeide rundt. 
 • Antall deltakere bør være mellom 20 og 30 og delta på hele samlingen, ikke bare deler av den.
 • Riktig profil og bred sammensetning av deltakerne som inviteres.

 • Etablere arbeidsgruppen
 • Utforme en innovasjonsutfordring
 • Starte jobben med kunnskapsgrunnlaget
 • Bemanne teamet som skal gjennomføre innovasjonssamlingen
 • Sikre god og bred forankring
 • Lage invitasjon til innovasjonssamlingen
 • Beslutte varighet på innovasjonssamlingen
 • Ledelsen i kommunen utpeker en arbeidsgruppe som består av 2-3 personer og et vertskap for innovasjonssamlingen.
 • Ledelsen kan vurdere om det også skal opprettes en styringsgruppe, eller om det er tilstrekkelig å sikre nødvendig forankring og beslutningsmyndighet gjennom linjen. 
 • En hovedfasilitator som har ansvar for å lede samlingen og som har erfaring med designdrevne innovasjonsprosesser.
 • Hvis kommunen ikke har fasilitatorkompetanse, kan det vurderes å hente inn denne eksternt.
 • Evt. en co-fasilitator som støttespiller for en hovedfasilitator
 • En redaksjon med relevant faglig bakgrunn for å utarbeide kunnskapsgrunnlaget. Arbeidsgruppen kan selv ha kunnskap nok til å lede redaksjonen, eller det kan rekrutteres utenfra. 
Råd og anbefalinger:
Ta direkte kontakt med innbyggere som har relevant erfaring framfor brukerorganisasjoner som representerer større grupper. Få frem en bredde i innbyggerdeltakelsen som representerer bredden i innovasjonsutfordringen.

Veileder for tidligfase innovasjon

Eksempel på innovasjonsutfordring i Ringsaker: "Hvordan kan vi i felleskap utvikle nye boligformer i Ringsaker, som sikrer gode miljøer og bidrar til et mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn"

Råd og anbefalinger:

 • Bruk tid på å reflektere hvor bred eller smal innovasjonsutfordringen må være for å bli relevant og interessant for deltakerne man ønsker å ha med på innovasjonssamlingen.
 • Definer temaene i kunnskapsgrunnlaget samtidig med utformingen av innovasjonsutfordringen.
I forskrift om offentlige anskaffelser §§ 8-2 og 12-2 er det bestemmelser om dialog med leverandører før konkurransen. Det fremgår av disse bestemmelsene at når en leverandør har gitt råd til oppdragsgiveren forut for konkurransen, skal oppdragsgiveren gjøre tiltak for å sikre at leverandøren ikke får en urimelig konkurransefordel.