Helhetlig boligpolitisk planlegging

Trinn 2: Kommuneplanens samfunnsdel

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Planstrategi
Trinn 2
Kommuneplanens samfunnsdel
Trinn 3
Kommuneplanens arealdel
Trinn 4
Fag/temaplan bolig
Trinn 5
Reguleringsplan
Trinn 6
Økonomiplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

 • Kommuneplanen - både samfunns- og arealdelen - skal ta utgangspunkt i behovene som er redegjort for i den kommunale planstrategien, samt følge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.
 • Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og om den skal revideres/rulleres årlig. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel (kommuneloven § 14-4). 
 • Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for satsingsområdene, eller fag/temaplaner for bestemte områder av typen folkehelseplaner, planer for skolestruktur, boligplaner etc.

Kort beskrivelse

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel. 

Resultater

At relevante bolig- og velferdspolitiske hensyn er ivaretatt i tråd med kommunens behov i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som skjer og hvem som gjør det

 • Administrasjonen/planavdelingen/kommuneplanleggeren/politiske styringsgrupper utarbeider forslag til samfunnsdel i samarbeid med andre relevante fagavdelinger i kommunen og/eller representanter for brukere e.l.
 • Planforslaget førstegangsbehandles politisk og sendes på høring på ordinær måte i henhold til krav i plan- og bygningsloven.
 • Administrasjonen innarbeider innspillene, og kommunestyret/bystyret sluttbehandler planforslaget politisk.
 • Undomstråkk
  På denne siden i Veiviseren ligger det informasjon og film om Ungdomstråkk, og hvordan man i bydel Grorud har gjennomført Ungdomstråkk for utvikling av bydelen. 
 • Barnetråkk
  Barnetråkk er et digitalt verktøy og underviskningsopplegg som lar barn fortelle panleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor, og hva de vil ha annerledesgjennom kartlegging av barns nærmiljøer. Nettstedet inneholder blant annet film, nedlastbar brosjyre og informasjon til henholdsvis lærere, planleggere og elever.
 • Folketråkk
  Det nasjonale prosjektet Folketråkk skal gi større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen. Målet er å gi kommuner, utbyggere, politikere og andre aktører et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder. Nettressurs fra DogA. Se også presentasjon av Folketråkk (pdf) der prosessen blir beskrevet og hvorfor innbyggerinvolvering i planprosessen er viktig.
 • Seniortråkk
  Rapporten "Lytt til seniorene" fra NBR og AFI ved OsloMet har prøvd ut verktøy og metoder for hvordan eldre kan medvirke og delta i eget nærmiljø for bedre livskvalitet og trivsel.

  Viktig informasjon

  Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

  Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

  Vis informasjon