Helhetlig boligpolitisk planlegging

Trinn 2: Kommuneplanens samfunnsdel

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Trinn 1
Planstrategi
Trinn 2
Kommuneplanens samfunnsdel
Trinn 3
Kommuneplanens arealdel
Trinn 4
Fag/temaplan bolig
Trinn 5
Reguleringsplan
Trinn 6
Økonomiplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

  • Kommuneplanen - både samfunns- og arealdelen - skal ta utgangspunkt i behovene som er redegjort for i den kommunale planstrategien, samt følge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.
  • Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og om den skal revideres/rulleres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen (kommuneloven § 44). 
  • Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for satsingsområdene, eller fag/temaplaner for bestemte områder av typen folkehelseplaner, planer for skolestruktur, boligplaner etc.

Kort beskrivelse

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel. 

Resultater

At relevante bolig- og velferdspolitiske hensyn er ivaretatt i tråd med kommunens behov i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Administrasjonen/planavdelingen/kommuneplanleggeren/politiske styringsgrupper utarbeider forslag til samfunnsdel i samarbeid med andre relevante fagavdelinger i kommunen og/eller representanter for brukere e.l.
  • Planforslaget førstegangsbehandles politisk og sendes på høring på ordinær måte i henhold til krav i plan- og bygningsloven.
  • Administrasjonen innarbeider innspillene, og kommunestyret/bystyret sluttbehandler planforslaget politisk.
Jubileum balonger

Veiviseren - 1 år!

Hva har vi gjort på ett år?
Vi har fått inn 30 nye temaer, beskrevet 15 nye forskningsrapporter og fått inn 18 nye eksempler fra kommuner.

Hva gjør vi fremover?
Vi jobber med 2 nye e-læringskurs, flere filmer og nye temaer. Mye spennende som skjer!

Vil du være med å påvirke innholdet?
Bruk innspillsidene og brukerundersøkelsen som ligger ute her