Helhetlig boligpolitisk planlegging

Trinn 2: Kommuneplanens samfunnsdel

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Planstrategi
Trinn 2
Kommuneplanens samfunnsdel
Trinn 3
Kommuneplanens arealdel
Trinn 4
Fag/temaplan bolig
Trinn 5
Reguleringsplan
Trinn 6
Økonomiplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

  • Kommuneplanen - både samfunns- og arealdelen - skal ta utgangspunkt i behovene som er redegjort for i den kommunale planstrategien, samt følge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter.
  • Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og om den skal revideres/rulleres årlig. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen (kommuneloven § 44). 
  • Kommunen kan utarbeide kommunedelplan for satsingsområdene, eller fag/temaplaner for bestemte områder av typen folkehelseplaner, planer for skolestruktur, boligplaner etc.

Kort beskrivelse

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Den skal også ta hensyn til nasjonale mål, og gi føringer for kommuneplanens arealdel. 

Resultater

At relevante bolig- og velferdspolitiske hensyn er ivaretatt i tråd med kommunens behov i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Administrasjonen/planavdelingen/kommuneplanleggeren/politiske styringsgrupper utarbeider forslag til samfunnsdel i samarbeid med andre relevante fagavdelinger i kommunen og/eller representanter for brukere e.l.
  • Planforslaget førstegangsbehandles politisk og sendes på høring på ordinær måte i henhold til krav i plan- og bygningsloven.
  • Administrasjonen innarbeider innspillene, og kommunestyret/bystyret sluttbehandler planforslaget politisk.