2. Identifiserings og kartleggingsfase

Fase 2: Kartlegg befolkning, boforhold og bomiljø samt virkemidler og tjenester

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Identifiser oppgaven og avklar føringer
Fase 2
Kartlegg befolkning, boforhold og bomiljø samt virkemidler og tjenester
Fase 3
Individkartlegging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kartlegge boligmarked og boligsosiale behov:
  • Skaff oversikt over befolkning, boforhold og bomiljø samt hva kommunen har av tilgjengelige virkemidler og tjenester på bolig og velferdsområdet.
  • Hvor mange utleieboliger eier kommunen? Hvor mange boliger disponerer kommunen gjennom kommunal tildelingsrett? Hvor mange omsorgsboliger? Har kommmunen tilstrekkelige tjenester til å følge opp beboerne? Hvor stort startlånopptak har kommunen? Får alle som har rett på det bostøtte? Tilbyr kommunen bo-veiledning?
Se også oversikt over bosetting, arbeidsledighet, barnefattigdom og levekår med mer her:

Resultater fra fasen

  • Kommunen har fått et kunnskapsgrunnlag som viser status når det gjelder befolkning, boforhold og bomiljø.
  • I tillegg har kommunen fått oversikt over relevante tilgjengelige virkemidler og tjenester på bolig og velferdsområdet.

Kartlegging av befolkning, boforhold, bomiljø samt bruk av virkemidler og tjenester er en omfattende oppgave. Likevel anbefaler vi at kommunen setter av tid og ressurser til å kartlegge og analysere kommunesamfunnet generelt og boligsosiale utfordringer spesielt. Dette fordi kommunen må ha oversikt over innbyggernes utfordringer på bolig og tjenestesiden før man kan komme frem til gode mål, strategier og tiltak som kan svare på de kartlagte behovene.

Denne kartleggingsjobben blir vanligvis utført av prosjektlederen - eventuelt i samarbeid med en prosjektgruppe.