2. Identifiserings og kartleggingsfase

Fase 1: Identifiser oppgaven og avklar føringer

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Identifiser oppgaven og avklar føringer
Fase 2
Kartlegg befolkning, boforhold og bomiljø samt virkemidler og tjenester
Fase 3
Individkartlegging
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Bolig- og velferdspolitikken i kommunen kan være sektorisert hvor flere avdelinger/enheter har delansvar. Noen innbyggere har behov for sammensatte tjenester, og disse kan bli levert fra ulike deler av kommunens tjenesteapparat. Oppsplittet ansvar kan føre til at oppgavene blir fragmenterte og personavhengige, og i neste omgang til at det oppstår sviktsoner i hjelpeapparatet.

Skaff oversikt over nasjonale, regionale og lokale føringer for bolig- og velferdspolitikken, eksempelvis statlige, private og kommunale aktørers ansvar. Aktuelle dokumenter: Statlig politikk og lovverk, fylkeskommunale planer og kommunale planer - både overordnede og sidestilte planer. 

Skaff oversikt over de ulike bolig- og velferdsoppgavene kommunen utfører. Hvem gjør hva av de følgende oppgavene?

 • tjenester og bo-oppfølging
 • forvalte boliger
 • boligtildeling
 • bo- og nærmiljø
 • boligplanlegging
 • fremskaffe boliger
 • boligfinansiering
 • organisering av boligsosialt arbeid
 • utvikling og nytenking

Resultater fra fasen

Kommunen kartlegger føringer for arbeidet, og skaffer oversikt over hvem som gjør hva av de ulike bolig- og velferdsoppgavene.

Denne delen av kartleggingsjobben vil ofte bli utført av prosjektlederen - eventuelt i samarbeid med en prosjektgruppe - som har fått ansvar for å utarbeide en helhetlig boligplan.

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Sosialtjenesteloven sier følgende:

 • Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. (§ 15)
 • Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. (§ 27) 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

Helse- og omsorgstjenesteloven har som formål å:

 • fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer (§ 1, punkt 2)
 • sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (§ 1, punkt 3)
 • sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud (§ 1, punkt 4)