ARBEIDSPROSESS

2. Identifiserings og kartleggingsfase

Kort om arbeidsprosessen

I denne fasen handler arbeidet om å:

  • Kartlegge kommunens boligoppgaver og avklare hvem som utfører de forskjellige oppgavene.
  • Avklare hvilke nasjonale, regionale og lokale føringer som legger premisser for den helhetlige boligplanen.
  • Kartlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige på bolig og velferdsområdet – herunder økonomiske virkemidler og personell samt tilgjengelige tjenester.
  • Kartlegge befolkningsutvikling, boligmarked, bomiljø.
  • Kartlegge bolig og tjenestebehov til vanskeligstilte på boligmarkedet inkludert anmodningstall for bosetting av flyktninger og familiegjenforening.

Bakgrunn

Det finnes nå et mandat eller en bestilling fra kommunestyret/rådmannen om at kommunen skal utarbeide en helhetlig boligplan, eventuelt en mer spisset boligsosial plan. På bakgrunn av arbeidet i forfasen, er det nå opprettet en prosjektorganisasjon, og det er laget en prosjektplan/milepælsplan for arbeidet.

Annet til hele arbeidsprosessen:

En helhetlig boligplan omfatter både utbyggingspolitikk og boligsosial politikk. 

  • Vi anbefaler at kommunen gjennom arbeidet med boligplanen analyserer kommunens generelle boligmarked, boligsosiale behov og spørsmål om hvordan kommunen skal organisere og samarbeide om boligoppgavene. 
  • Hvis det er bestemt at boligspørsmål skal være et av kommunens hovedsatsingsområder i planstrategien eller i kommuneplanens samfunnsdel, er det aktuelt å utarbeide planen som en kommunedelplan.
  • Hvis kommunen allerede har bolig- og velferdspolitiske målsettinger og tiltak innarbeidet i kommuneplanen, er det aktuelt å vurdere om handlingsdelen ivaretar boligspørsmålene i tilstrekkelig grad.
  • Hvis bolig- og velferdspolitikken ikke er innarbeidet i overordnede plandokumenter, bør kommunen vurdere å utarbeide en ny helhetlig boligplan, eventuelt en mer spisset boligsosial plan.