5. Gjennomføringsfase

Fase 1: Tiltak innarbeides i økonomiplanen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tiltak innarbeides i økonomiplanen
Fase 2
Gjennomføring av tiltak
Fase 3
Evaluering av temaplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

  • Alle tiltak i temaplanen bør utredes nærmere for å sikre at de blir realisert.
  • Tiltak som forutsetter bevilgning over kommunebudsjettet, må kostnadsberegnes nøyaktig nok slik at beregningene kan danne grunnlag for prioritering i økonomiplanen. 
  • Målet er å sikre at tiltaket innarbeides i økonomiplanen/årsbudsjettet.

Resultater fra fasen

Resultatet fra fase 1 er at tiltak i temaplanen, som forutsetter økonomiske bevilgninger over kommunebudsjettet, innarbeides i økonomiplanen/årsbudsjettet.

  • Ansvarlige for tiltaket, som ble utpekt i temaplanen, utarbeider en gjennomføringsplan for "sitt" tiltak.
  • Dersom det er behov for bevilgning av økonomiske ressurser for at tiltaket skal bli realisert, må den ansvarlige fagenheten for tiltaket fremme sak for politisk behandling. Dette for å sikre at prosjektet/tiltaket innarbeides i økonomiplanen/årsbudsjettet. Dersom prosjektet krever både midler til investeringer og drift, er det viktig å sikre at begge utgiftene innarbeides i økonomiplanen.
  • Politikerne vurderer saken og treffer sin beslutning om bruk av ressurser.
  • Forutsatt positivt politisk vedtak om økonomisk bevilgning av ressurser, følger den ansvarlige enheten prosjektet/tiltaket opp fram til realisering.
  • Ansvarlig enhet følger opp prosjekter som allerede er innarbeidet i økonomiplanen.
  • Ansvarlig aktør i temaplanen: Har ansvar for å utrede en gjennomføringsplan for tiltaket, og eventuelt klargjøre sak for politisk behandling. Målet er å sikre at prosjektet/tiltaket innarbeides i økonomiplanen. Ansvarlig kan være en fagenhet eller enkeltindivider/fagpersoner. 
  • Politikerne: Har ansvar for å prioritere ressurser/økonomi i henhold til ønskede mål i vedtatt boligplan.