5. Gjennomføringsfase

Fase 2: Gjennomføring av tiltak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tiltak innarbeides i økonomiplanen
Fase 2
Gjennomføring av tiltak
Fase 3
Evaluering av temaplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

  • Ansvarlig enhet følger opp prosjekter som er innarbeidet i økonomiplanen fram til realisering.

Resultater fra fasen

  • Alle tiltak gjennomføres i tråd med mål og resultater definert i temaplan.

En rekke av de tiltakene som kommunen har besluttet skal gjennomføres (da den helhetlige boligplanen ble vedtatt), er beskrevet i denne veiviseren under hovedområdet "støtte i arbeidsprosess".

Dette gjelder eksempelvis tiltak i forhold til å fremskaffe og forvalte boliger, bo- og nærmiljøarbeid, tilrettelegging for overgang til varig bolig, bistand til leie og kjøp av varig bolig, tjenesteyting og bo-oppfølging, bistand til å beholde boligen, ta planer over i handling samt utvikling og nytenking.

Hvert enkelt av disse tiltakene som er beskrevet som en arbeidsprosess, må følges opp av ansvarlige aktører/ fagenheter i kommunen. Det er disse tiltakene i en temaplan som må utredes nærmere og innarbeides i økonomiplanen for å sikre at de blir gjennomført.