5. Gjennomføringsfase

Fase 3: Evaluering av temaplan

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Tiltak innarbeides i økonomiplanen
Fase 2
Gjennomføring av tiltak
Fase 3
Evaluering av temaplan
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Kommunen evaluerer temaplanen i lys av resultatvurderingen knyttet til de enkelte tiltakene sett under ett. Resultatvurderingen kan gjøres opp mot måleindikatorer/styringsverktøy. Kommunen må rapportere eventuelle avvik, for eksempel manglende gjennomføring på grunn av begrenset økonomi. Hensikten er å sikre læring og forbedring, som kan bidra til at kommunen når flere av sine mål i fremtiden.

Resultater fra fasen

  • evaluere mål- og resultatoppnåelse på temaplanens tiltaksdel
  • avviksrapportere på manglende gjennomføring
  • vurdere læring/forbedring for økt mål- og resultatoppnåelse
  • iverksette nødvendige forbedringstiltak

  • Måle resultater i tråd med fastsatte styringsparametere og definerte resultatmål. Dette gjøres av den som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.
  • De som er ansvarlig for gjennomføring av det enkelte tiltak må drøfte og vurdere resultater knyttet til resultatmålene regelmessig. Dette vil gi en pekepinn på om iverksatte tiltak er gode og hensiktsmessige, og om målene er nådd med effektiv ressursbruk. Flere resultater over tid gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner om eventuelle behov for endringer. En evaluering gir mer informasjon, og forutsetter grundigere analyse, enn det som gjøres i en løpende resultatmåling.
  • Ansatte som er involvert i prosjektet, bør trekkes inn i evalueringen/tolkningen av resultater (ref. DFØ). Å avviksrapportere på manglende gjennomføring er en del av denne prosessen.
  • Ta beslutninger om eventuelle tiltak som skal forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse. Dersom forbedringstiltaket forutsetter økte økonomiske ressurser utover vedtatte rammer, må det utarbeides sak til politisk behandling. Ansvar: ansvarlig for gjennomføring
  • Se for øvrig styringshjulet til DFØ.

.