ARBEIDSPROSESS

5. Gjennomføringsfase

Kort om arbeidsprosessen

For å nå målene og resultatene som er nedfelt i vedtatt fag/temaplan, må kommunen følge tiltakene aktivt opp. I denne arbeidsprosessen handler det om de viktigste trinnene fra plan til handling.

  • Kommunen bør utrede hvert tiltak i temaplanen nærmere for å sikre at de blir gjennomført.
  • Tiltak som forutsetter bevilgninger over kommunebudsjettet, må kostnadsberegnes nøyaktig nok (+-20%) for å kunne danne grunnlag for prioritering i økonomiplanen.
  • Den som er oppført som ansvarlig for oppfølging av tiltaket i temaplanen skal utrede det. Målet er å sikre politisk vedtak for å få tiltaket inn i økonomiplanen/årsbudsjettet (fase 1).
  • Hvis tiltaket bevilges midler skal ansvarlig følge prosjektet videre opp frem til realisering (fase 2). I denne fasen detaljprosjekteres tiltaket.
  • Temaplanen evalueres i lys av resultatvurderingen av alle enkelttiltakene. Resultatvurderingen kan gjøres opp mot måleindikatorer/styringsverktøy. Eventuelle avvik rapporteres, som for eksempel at tiltaket ikke blir gjennomført på grunn av begrenset økonomi. Hensikten er å sikre læring og forbedring, som kan bidra til at kommunen når flere av sine mål i fremtiden (fase 3).

Bakgrunn

Vedtatt temaplan initierer arbeidsprosessen. Prosessen «gjennomføring» forutsetter en klar ansvarfordeling knyttet til hvert tiltak.