ARBEIDSPROSESS

1. Forfase fag/temaplan

Kort om arbeidsprosessen

Forfasen er fasen før kommunen begynner å utarbeide selve temaplanen. Forfasen består av følgende trinn:

Fase 1: Utarbeide mandat. Før kommunen kan gå i gang med å lage en temaplan må den ha et mandat. Kommunen må vurdere om arbeidet skal organiseres i prosjektform. Den må også ta stilling til hvorvidt plandokumentet skal være en temaplan eller en kommunedelplan. Ifølge plan- og bygningsloven bestemmer nemlig plantypen hvilken prosess man må igjennom for å lage planen.

Fase 2: Opprette prosjektorganisasjon. Her bestemmer kommunen hvem som skal delta i arbeidet med å lage planen.

Fase 3: Utarbeide prosjektplan. Prosjektplanen danner grunnlaget for å utarbeide en helhetlig boligplan.

Bakgrunn

Utgangspunktet er at kommunen har erkjent et behov for å "ta grep" om de lokale boligutfordringene. For eksempel kan kommunen ha avdekket mangel på boliger til vanskeligstilte, behov for å endre eller utvikle flere gode bomiljø, eller at boligmarkedet er for lite differensiert. Det kan være forskjellige aktører som tar initiativ til å lage en boligplan. Det kan være rådmannen / administrasjonssjefen, andre i administrasjonen, politikere, eiendomsutviklere og så videre. Kommunens planstrategi for perioden kan også peke på behovet for å lage en helhetlig boligplan. 

Annet til hele arbeidsprosessen:

Kommunen kan velge å definere den helhetlige boligplanen som en kommunedelplan. Da utarbeider kommunen den i tråd med kravene til planprosess som er beskrevet i plan- og bygningslovens kapittel 11.

Hvis kommunen velger å definere boligplanen som en temaplan, så er det ikke fastsatt formelle krav til prosessen. De fleste som har valgt å lage boligplanen som en fag/temaplan har likevel varslet at de begynner med arbeidet. Det bør fattes et politisk vedtak om at kommunen skal lage en slik plan. Dette for å sikre at kommunestyret/bystyret har eierskap til planen og fagfeltet.