4. Bearbeidings -og ferdigstillingsfasen

Fase 1: Lage utkast til temaplan

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Lage utkast til temaplan
Fase 2
Temaplan på høring
Fase 3
Ferdigstille og vedta temaplanen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Å lage utkast til temaplan handler om å systematisere og strukturere kunnskapsgrunnlaget, mål, strategier og tiltak i et samlet dokument. Det betyr også å prioritere tiltak og målgrupper.
 • Før man starter på utkastet har arbeidsgruppa/prosjektgruppa kommet frem til både mål og tiltak. Mange av valgene som er tatt tidligere i planprosessen vil påvirke utkastet til planen. Strukturen på planen speiler både kunnskapsgrunnlaget og de valg som er gjort, men også rollen som kommunen ønsker å ha i det boligpolitiske og boligsosiale arbeidet.
 • Å utarbeide utkast til temaplan om bolig er en arbeidskrevende prosess. I prosessen med å utarbeide planen er det viktig å sikre tverrfaglig involvering. En person (prosjektlederen) bør ha ansvaret for å produsere utkastet. Arbeidsgruppen/prosjektgruppen må likevel delta i produksjonen, og påvirke innholdet i planen.

Resultater fra fasen

Ferdig utkast av temaplan om bolig.

1. Lag fremdriftsplan for skriveprosessen: Når skal første utkast være ferdig, og hvem skal medvirke underveis? Temaplan for bolig er en tverrfaglig plan. Det betyr at det vil være nødvendig å sende utkastet for intern gjennomlesning til flere i kommunen.

 • Ansvarlig: prosjektgruppe/arbeidsgruppe

2. Avklar ansvar: Hvem skal skrive utkastet, og hvem skal bidra med innspill og kommentarer? Det bør være en person (prosjektleder) som er ansvarlig for å produsere utkastet, men det vil være nyttig å ha en tverrfaglig gruppe som bidrar i utformingen av planen.

 • Ansvarlig: styringsgruppe/ledergruppe

3. I skrivefasen bør man minne seg selv på hvem planen er for, og ivareta hensynet til personvern (særlig relevant når individkartleggingen avdekker få observasjoner). Ulike deler av planen vil være interessant for ulike grupper. Dette kan være ansatte i kommunen, innbyggere, politikere, samarbeidsaktører med flere. Ansatte i kommunen bruker tiltaksplanen/handlingsplan som arbeidsverktøy. Innbyggerne i kommunen er opptatt av strategiske veivalg. Utbyggere ønsker å vite hvilke rolle de skal ha i boligpolitikken i kommunen. Alle disse hensynene må tas i planen og i språket. Bruk klart språk på planen slik at flest mulig forstår den.

 • Ansvarlig: prosjektgruppe/arbeidsgruppe

4. Avklar struktur på dokumentet: Hvilken struktur planen skal ha vil avhenge av både formål med planen og mål og tiltak. Planen kan ha en generell innledning. En oversikt over nasjonale, regionale og lokale føringer kan være nyttig å ta med. Dette danner grunnlaget og forutsetningene for planen. Planen kan deles opp i flere deler. Hver del har en analysedel og handlingsdel. Analysedelen består av en situasjonsbeskrivelse, utviklingstrekk, samt vurderinger av virkemidler og behov. I handlingsdelen presenteres kommunens målsetninger, strategier og tiltak i planperioden. Bodø kommune har eksempelvis valgt å strukturere sin plan rundt disse tre målområdene: generell boligutvikling, boligsosiale forhold og organisering og boligforvaltning

 • Ansvarlig: Prosjektleder/ansvarlig for temaplan

5. Lag system for å måle og rapportere på resultat: Det er viktig å lage system for å måle resultat når man skriver planen. Dette bidrar til at det blir lettere å gjennomføre planen, og forenkler evaluering og rullering. Mange kommuner bruker målekort eller DFØs metode for mål- og resultatstyring.

 • Ansvarlig: prosjektleder/ansvarlig for temaplan, sammen med prosjektgruppe/arbeidsgruppe

6. Økonomisk kvalitetssikring: På dette stadiet vil det være nødvendig å skaffe en grov oversikt over de økonomiske konsekvensene av planen for å sikre at den er realiserbar. Dette gjelder både midler til investeringer og drift. Det kan være nyttig å involvere økonomikontor i denne fasen.

 • Ansvarlig: prosjektleder/ansvarlig for temaplan

7. Utfør endringer: Eventuelle behov for å justere mål, strategier og tiltak avdekkes ofte i denne fasen. Styringsgruppen/ledergruppen bør gjøre de nødvendige endringene før første utkast foreligger

 • Ansvarlig: Styringsgruppe/ledergruppe

8. Endelig gjennomgang: For å sikre felles enighet om planforslaget før høring, bør styringsgruppe eller ledergruppe og politiske ledelse godkjenne utkastet.

 • Ansvarlig: Styringsgruppe/ledergruppe