4. Bearbeidings -og ferdigstillingsfasen

Fase 3: Ferdigstille og vedta temaplanen

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Lage utkast til temaplan
Fase 2
Temaplan på høring
Fase 3
Ferdigstille og vedta temaplanen
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

  • Utkast til plan, samt høringsinnspillene, danner grunnlaget for å ferdigstille planen.
  • Når planen er ferdig skrevet av prosjektgruppen/arbeidsgruppen sendes den til politisk behandling for endelig vedtak.
  • Dette er en justeringsfase, som kan ha ulikt omfang avhengig av innspillene fra høringsrunden.

Resultater fra fasen

Temaplanen vedtas politisk.

  • Systematisere innspill: Prosjektleder eller fagansvarlig systematiserer innspillene fra høringsrunden.
  • Vurdere innspill: Innspillene vurderes av prosjektgruppa/arbeidsgruppa. Det bør lages en oversikt/sammendrag over alle innspill, med kommentarer fra arbeidsgruppen.
  • Utarbeide endelig utkast: Prioriterte innspill fra høringsrunden tas inn.
  • Legge ved vedlegg som følger saken: Kunnskapsgrunnlag og sammendrag av høringsinnspill.  
  • Endelig gjennomgang: For å sikre felles enighet om planforslaget, bør styringsgruppe eller ledergruppe godkjenne utkastet.
  • Politisk vedtak: Etter godkjenning skal saken sendes til politisk behandling. Avhengig av politisk organisering sendes den enten til ansvarlig kommunalråd eller til rådmann. Det vil være nyttig å la saken bli behandlet i en fagkomite før den behandles av kommunestyret. I noen tilfeller vil planen kunne behandles i en komite eller formannskap og være referatsak i andre komiteer. Under den politiske behandlingen kan det komme tilleggsforslag som må tas inn i planen. For å unngå at det kommer store endringsforslag i siste fase bør politikere involveres underveis i prosessen.