ARBEIDSPROSESS

4. Bearbeidings -og ferdigstillingsfasen

Kort om arbeidsprosessen

Denne prosessen handler om å bearbeide og ferdigstille temaplanen, slik at den kan bli behandlet politisk.

  • Planen skal ferdigstilles. Dette betyr at prosjektleder sammen med arbeidsgruppen går kritisk gjennom ideer og forslag som har kommet fram underveis i prosessen. Nå må tiltak bli systematisert og prioritert. I tillegg må man avgjøre hvilken enhet i kommunen som skal følge opp tiltaket. Her er det viktig å vurdere hva som er realistisk å få til, både når det gjelder kostnader og tidsbruk. (fase 1)
  • Saken sendes på høring for å sikre at andre parter blir hørt. (fase 2).
  • Prosjektleder og arbeidsgruppe vurderer innspill og ferdigstiller planen. Planen sendes til politisk behandling. (fase 3)

Bakgrunn

Prosessen starter med omforente mål, strategier og tiltak for boligplanen. Disse er avklart og avstemt med styringsgruppen, eventuelt med kommunens ledergruppe/strategisk ledermøte e.l.

Faser i arbeidsprosessen

Annet til hele arbeidsprosessen:

Denne prosessen handler om å bearbeide og ferdigstille temaplanen, slik at den kan bli behandlet politisk.