3. Løsningsfase

Fase 2: Utarbeide strategier

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Utarbeide mål
Fase 2
Utarbeide strategier
Fase 3
Bli enige om tiltak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Når målsetningene er definert er neste spørsmål: Hva må til for å nå målene? Her må kommunen ta veivalg når det gjelder hvilke virkemidler og samarbeidspartnere kommunen ønsker å satse på.

Resultater fra fasen

At kommunen har kommet frem til flere strategier/fremgangsmåter for å nå fastsatte mål.

 • Før kommunen starter arbeidet med å formulere strategien er det viktig å spørre:
  • Hvilken rolle skal kommunen ha?
  • Hvilken rolle skal private aktører ha?
  • Hvilket ansvar har enkeltindividet?
  • Hvilke former for samarbeid vil gi større måloppnåelse?
 • Avklaringer rundt disse spørsmålene vil ha konsekvenser for hvilke strategier kommunen velger og hvordan disse formuleres. I arbeidet med strategivalg skal både generelle (systemiske) og spesielle (individet) behov ivaretas.
 • Hvor aktiv ønsker kommunen å være på det boligpolitiske feltet? Hvor aktiv ønsker den å være i samspill med private aktører? Skal kommunen legge til rette eller bygge selv? Hvor aktivt ønsker kommunen å bruke mulighetene i plan- og bygningsloven? Hvor aktivt ønsker kommunen å bruke Husbankens økonomiske virkemidler – som startlån eller grunnlån til tilvisningsavtaler?
 • Idédugnad kan være nyttig i denne fasen. Målet med den er å involvere flere av de berørte (interne) aktørene i å finne gode fremgangsmåter for å nå bolig- og velferdsmålene kommunen har satt seg. Noen kommuner har god erfaring med å involvere de ulike fagavdelingene som skal utføre oppgaven i arbeidet med å formulere strategier. Dette for å sikre eierskap. Kommunetorget.no har mange gode eksempler.
 • Prosjektleder bør også ha møter med andre eksterne aktører for å få innspill til prosessen med utarbeiding av strategier.
 • Det er viktig å utarbeide realistiske strategier med hensyn til finansiering, ansvarsforhold, mulige konflikter, for eksempel på arealdisponeringer og så videre.
 • Prosjektgruppe og prosjektleder utarbeider forslag til strategier.
 • Det anbefales å sende forslagene til strategier på høring i en referansegruppe.
 • Styringsgruppen kvalitetssikrer strategiene.
 • Strategiene må forankres i politisk og administrativ ledelse før man går videre i arbeidet med tiltak. Dette kan gjøres gjennom å utarbeide referatsak til kommunestyre, informere formannskap eller prosjekteier/rådmann.