3. Løsningsfase

Fase 1: Utarbeide mål

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Utarbeide mål
Fase 2
Utarbeide strategier
Fase 3
Bli enige om tiltak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 I denne fasen skal kommunen utarbeide mål.

 • Gjennom å formulere mål klargjør kommunen hva den ønsker å oppnå med planen.
 • Målene danner struktur, form og omfang på den handlingsrettede delen av planen. Det er viktig å sikre bred forankring av målene i kommunen. Her vil oversikten over prosjektets interessenter, det vi si personene eller gruppene som har interesse i eller som vil eller kan bli påvirket av prosjektet, 
  være til god hjelp (se prosessbeskrivelse av forfasen).
 • Dette er en nyttig metode i målsettingsarbeidet: Sørg for S.M.A.R.T.E. mål. Det vil si spesifikke, motiverende, ambisjonsrike, relevante, tidsbestemte og enkle mål.

Resultater fra fasen

Resultatet av denne fasen er at man i samarbeid har blitt enige om hva som skal være målene for kommunens arbeid på boligfeltet.  

 • Prosjektleder inviterer til idedugnad. Hensikten er å informere om utfordringene som er avdekket i kommunen (kunnskapsgrunnlaget) og om fremtidige behov, samt få innspill til overordnede målsettinger. Kommunetorget.no har mange gode eksempler på prosesser som kan gjennomføres. Det er viktig å identifisere personer, enheter eller organisasjoner som vil være ressurser i arbeidet med de ulike fasene.
 • Prosjektleder har møter med brukerorganisasjoner og andre faginstanser for å sikre at brukernes behov blir tatt hensyn til.
 • Prosjektgruppe og prosjektleder utarbeider forslag til mål.
 • Styringsgruppen kvalitetssikrer målene.  
 • Målene må forankres i politisk og administrativ ledelse før man går videre i arbeidet med strategier og tiltak. Dette kan gjøres gjennom å utarbeide referatsak til kommunestyre, informere formannskap eller prosjekteier/rådmann.
 • Prosjektleder: Har ansvar for å gjennomføre prosjektet. Vedkommende leder prosjektgruppa og rapporterer jevnlig om fremdrift til styringsgruppa
 • Prosjektgruppe: Utfører praktiske oppgaver.
 • Styringsgruppen: Har ansvaret for å avsette nødvendige ressurser til prosjektet, å sikre prosjektets fremdrift, samt å ivareta mål og føringer for prosjektet.
 • Prosjektleder rapporterer tilbake til oppdragsgiver/prosjekteier. Det kan være aktuelt å rapportere på arbeidet med planen og utarbeidelse av mål, strategier og tiltak underveis, enten til kommunestyre/bystyre, eller til politiske komiteer eller formannskap.