3. Løsningsfase

Fase 3: Bli enige om tiltak

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Utarbeide mål
Fase 2
Utarbeide strategier
Fase 3
Bli enige om tiltak
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

 • Her handler det om å komme frem til hvilke tiltak som må iverksettes for at kommunen skal nå de fastsatte bolig- og velferdsmålene.
 • Tiltak er konkrete aktiviteter som skal til for å nå målene. Hver strategi kan deles inn i flere ulike tiltak. Det anbefales å formulere tiltakene på en slik måte at man kan svare ja eller nei på om tiltaket er utført eller ikke.

Resultater fra fasen

Et sett med tiltak som skal svare på kommunens bolig- og velferdsutfordringer, og som skal bidra til at alle bor godt og trygt.

 • I denne fasen må kommunen avklare hvordan strategiene skal iverksettes. Viktige spørsmål kan være:
  • Har kommunen behov for andre virkemidler enn det den har i dag? Hvilke - og hvordan skaffe dem?
  • Skal kommunen intensivere bruken av et virkemiddel? Hvordan?
  • Skal kommunen prioritere bruken av virkemidlene annerledes? Hvordan?
  • Må kommunen informere bedre? Hvordan?
  • Må kommunen samarbeide internt og eksternt på en annen måte enn i dag? Hvordan?
  • Må kommunen heve kompetansen? Hvordan?
  • Er det organisatoriske forhold som bør tilpasses? Hvordan?
 • Målet med å gjennomføre idédugnad er å finne gode løsninger og å forankre planprosessen. Prosjektleder/ansvarlig for temaplanen samler aktørene som kan komme til å spille en rolle i gjennomføringen av selve planen. Hensikten er å få innspill til konkrete løsninger på de kartlagte og omforente utfordringene i kommunen. Kommunetorget.no har mange gode eksempler på slike prosesser. 
 • Prosjektleder og prosjektgruppen systematiserer og supplerer innspillene. Prosjektgruppen bør avklare om man har ivaretatt/har tiltak som omfatter alle sentrale oppgaver på bolig og velferdsområdet. 
 • Prosjektleder bør også gjennomføre møter med andre eksterne aktører for å få innspill til mulige tiltak.
 • I arbeidet med å komme frem til aktuelle tiltak, vurderer kommunen hva den:
  • må gjøre ut fra lover, regelverk, avtaler og så videre
  • bør gjøre fordi kommunen ønsker resultatene
  • vil gjøre ut fra egen motivasjon og samfunnsbehov
  • kan gjøre ut fra tilgjengelige ressurser
 • Kommunen må også avklare:
  • Hva kan kommunen å gjøre selv?
  • Hva skal utføres sammen med andre aktører?
  • Hva skal kommunen overlate til andre?
 • Prosjektgruppe og prosjektleder utarbeider forslag til tiltak.
 • Det er lurt å sende forslagene til tiltak på høring i en referansegruppe.
 • Styringsgruppen kvalitetssikrer tiltakene.
 • Kommunen må vurdere å forankre tiltakene i politisk og administrativ ledelse før planen fremmes til behandling i kommunestyret - altså under bearbeidings-og ferdigstillingprosessen.