ARBEIDSPROSESS

3. Løsningsfase

Kort om arbeidsprosessen

I denne delen av prosessen handler arbeidet om å identifisere mulige løsninger for bolig – og velferdsutfordringene som kommunen har kartlagt og beskrevet i kunnskapsgrunnlaget.

Arbeidet går nå inn i idefasen. Målsetningen med denne arbeidsprosessen er å fastlegge mål, strategier og tiltak som kommunene skal arbeide etter i det tidsrommet temaplanen omfatter.

  • I denne prosessen utarbeider kommunen mål for det bolig- og velferdspolitiske området (fase 1)
  • Utfra målene definerer kommunen hvilke strategier som skal brukes (fase 2)
  • Til slutt må konkrete tiltak og handlinger i nær fremtid bli systematisert og prioritert (fase 3)

Det er flere måter å begrepsfeste et målhierarki på. I denne veiviseren brukes tre nivå:

  • mål
  • strategi
  • tiltak

Målene angir ønsket resultat. En del kommuner har god erfaring med å utarbeide mål både for den generelle boligutviklingen og de boligsosiale oppgavene i kommunen.

Strategien er veien kommunen skal gå for å nå målet. Hvert mål kan lede til flere strategier. For å nå et mål må kommunen kanskje satse på flere ulike veier.

Tiltak er konkrete aktiviteter som må utføres for å nå målet. Hver strategi kan munne ut i flere tiltak. Tiltakene skal formuleres slik at man lett kan rapportere på om de er utført eller ikke.

Se eksempel på mål, strategier og tiltak fra to ulike kommuner:

 


Eksempler  Generell boligutvikling (Bodø)  Boligsosiale oppgaver (Larvik) 
 Mål Boligutviklingen i Bodø følger befolkningens boligbehov med tanke på antall boliger, typer boliger som bygges og lokalisering av nye boliger. Boligutviklingen skal bidra til gode bomiljø og underbygge et folkehelseperspektiv og en helhetlig og bærekraftig areal- miljø-, transport- og energiplanlegging. Boliger for alle i gode bomiljø. Trygg etablering i eiet eller leiet bolig. Boforhold som fremmer velferd og deltakelse.
 Strategier Kommunal eiendomsutvikling og kommunal tomtepolitikk Larvik kommune har til enhver tid oversikt over virksomhetsområdenes boligbehov og gjennomfører nødvendige anskaffelser. 
 Tiltak Utvikle en langsiktig strategi for utnyttelse og erverv av kommunale eiendommer med fokus på å sikre kommunens behov for blant annet offentlig/privat tjenesteyting, skole og bolig En årlig ramme for anskaffelser av kommunalt disponerte utleieboliger er vedtatt i strategidokumentet og finansiert i økonomiplanen.

Bakgrunn

Arbeidet med å fastsette mål, strategier og tiltak bygger på kunnskapsgrunnlaget som har gitt kommunen oversikt over utfordringer og behov når det gjelder boliger og tjenester.