Planlegge for bosetting av flyktninger

Fase 1: Anmodning og vedtak om bosetting av flyktninger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Anmodning og vedtak om bosetting av flyktninger
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Stat og kommune ved Nasjonalt utvalg fastsetter årlig behov for bosetting av flyktninger. Utvalget gjør en regional fordeling, mens IMDi og KS fordeler behovet på kommunene. IMDi anmoder kommunene om bosetting av flyktninger i tråd med fastsatt behov.

Resultater fra fasen

Stat og kommune enes om behovet for bosetting av flyktninger, og fordeler behovet mellom regioner og kommuner. IMDi anmoder hver enkelt kommune om mottak av et spesifisert antall flyktninger i tråd med behovet.  Anmodningen er fordelt på totalt antall flyktninger og et spesifisert antall enslige mindreårige flyktninger. Anmodningen gjelder for inneværende og kommende år.

Kommunen forbereder sak, og beslutter politisk hvor mange flyktninger de skal bosette inneværende og kommende år.

Teksten skal inn under et ikon: Aktører og ansvar.

  • Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedleggelse av mottak samt omsorgssenter (Nasjonalt utvalg): Utvalget har ansvar for å vedta et nasjonalt bosettingsbehov. Utvalget foreslår tiltak for å sikre rask bosetting i kommunene etter vedtak om opphold. Nasjonalt utvalg består av IMDi (leder), KS, utvalgte kommuner og FM, UDI og Husbanken.
  • UDI: Har oversikt over antall beboere i asylmottak, både asylsøkere og flyktninger, uttak av overføringsflyktninger fra UNHCR, samt prognoser for innvilgelse av asylsøknader mv.
  • IMDi: Ansvar for å skaffe tilstrekkelig vedtaksplasser i kommunene for bosetting av flyktninger.
  • Kommuner: Ansvar for å planlegge for bosetting av flyktninger.