ARBEIDSPROSESS

Planlegge for bosetting av flyktninger

Kort om arbeidsprosessen

Staten og kommunene samarbeider om å motta asylsøkere og bosette flyktninger. Partene fastslår minst en gang årlig behovet for å motta asylsøkere og til å bosette flyktninger. Behovet fordeles regionalt og mellom kommuner.  

Kommunene bør i følge nasjonale forventninger til kommunal planstrategi planlegge for bosetting av flyktninger. Planleggingen bør høyde for bolig, tjenester særlig rettet mot flyktninger og øvrige kommunale tjenester. 

IMDi anmoder kommunene om å bosette flyktninger i tråd med behovet. Kommunen vedtar, ofte politisk, hvor mange flyktninger de skal bosette. Kommuner som har gode planer for å bosette flyktninger, kan få en mer effektiv saksgang.

Bakgrunn

Asylankomstene, mengden asylsøkere og flyktninger i asylmottak, nasjonal og internasjonal politikk påvirker behovet for bosetting av flyktninger. Behovet vil derfor endre seg over tid.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Anmodning og vedtak om bosetting av flyktninger
 • Frå plan til handling og etablering av bustadkontor

  Eksempelet viser korleis Fjell kommune har gått frå ord til handling i sitt bustadsosiale arbeid etter at  kommunestyret vedtok Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 i februar 2014.

  Planen viste at kommunen sto ovanfor store utfordringar på feltet. Det var behov for over 200 nye kommunale bustader i planperioden (kommunale utleigebustader, omsorgsbustader med heildøgnsbemanning og sjukeheimsplassar), betra samordning av bustadsosiale oppgåver og auka bruk av bustadsosiale verkemiddel.

  Kommunestyret har satt av ca. 250 millionar for å investera i nye kommunale bustader i åra framover. Eit bustadkontor er etablert for å samla funksjonane anskaffing, tildeling og bustadfinanisering. I regi av bustadkontoret har kommunen skaffa 118 bustader i løpet av åra 2014 og 2015. Kommunen har arbeidd systematisk for å byggje opp kapasitet og kompetanse i organisasjonen. 

  God statleg drahjelp og politisk og administrativt engasjement gjorde det også mogleg for kommunen å nå nye busettingsmål for flyktningar, og styrka dei kommunale tenestene for å møte utfordringane flyktningkrisa førte med seg.

  Kommune
  Fjell kommune