Organisering og tverrfaglig samarbeid

Fase 2: Utarbeide kunnskapsgrunnlag

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Et godt kunnskapsgrunnlag om status for det boligsosiale området danner grunnlag for det videre arbeidet.  Aktører, oppgaver, arbeids- og ansvarsplassering og myndighet i den boligsosiale virksomheten må beskrives.  Det gjøres vurderinger av sterke og svake sider ved nåværende situasjon. Arbeidsgruppen bør sørge for bred involvering av andre aktuelle ansatte i kommunen i arbeidet med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget. Gjennomgang av dette sammen med andre ansatte som berøres i kommunen vil danne grunnlag for oppklaring og nye innspill, og gi en styrket forståelse for nåsituasjonen.  Dette fører til økt kvalitet på kunnskapsgrunnlaget, og bidrar til forankring av og eierskap til prosessen.  Oversikt over eksterne samarbeidsparter og kommunens relasjon til disse. Eksempler og erfaringer fra andre kommuner vurderes. Organisatoriske løsninger kan sjelden kopieres, men eksempler kan danne grunnlag for lokale tilpasninger.

Resultater fra fasen

Opparbeidet et godt kunnskaps- og faktagrunnlag om den boligsosiale virksomheten for videre arbeid med planlegging og gjennomføring:

 • Oversikt over hva som er status/ fakta for arbeids- og ansvarsplassering av de boligsosiale funksjonene i kommunen er utarbeidet
 • Styrker og svakheter er vurdert
 • Aktuelle ansatte som berøres er involvert ved at de har bidratt i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget
 • Erfaringer fra andre kommuner er innhentet og relevansen i disse er vurdert

Kunnskapsgrunnlag egen boligsosial virksomhet

 • Arbeidsgruppens leder sørger for at nåsituasjonen i kommunen er kartlagt og vurdert
  • Hvem berøres?
  • Hvilke boligsosiale funksjoner har vi?
  • Har vi doble funksjoner/ oppgaver fordi vi er organisert etter målgrupper (f.eks noen anskaffer boliger til rusfeltet, mens andre anskaffer boliger til vanskeligstilte, eller noen har utleie til en målgruppe, mens andre har utleie til andre målgrupper)? 
  • Hvordan er ressurssituasjonen og arbeidsdelingen mellom de boligsosiale funksjonene?
  • Hvem bør jobbe tettere sammen?
  • Hensiktsmessig lokalisering av ressurser med boligsosiale funksjoner?
 • Hva er det som bør endres?
 • Arbeidsgruppen diskuterer hvilke endringer som kan være aktuelle for å oppnå forbedring med utgangspunkt i oppdraget

Innhente relevant, øvrig informasjon

 • Hva er gjeldende føringer og prinsipper, og hva bør/ kan endres av dette?
 • Aktuelle verktøy, sjekklister?
 • Relevante eksempler?