Samarbeid på tvers

Kort beskrivelse

Ikke alle kommuner har behov for organisatoriske endringer i den boligsosiale virksomheten, og herunder omfattende prosesser og kartlegginger. For noen er det kanskje nok å flytte på ett årsverk, opprette en ny stilling, eller flytte oppgaver fra en enhet til en annen. Hvilke grep kommunen tar, vil blant annet bero på status i det lokale boligsosiale arbeidet, kompetansen, kapasiteten og oversikten kommunen har. Noen kommuner finner det tilstrekkelig å etablere gode samarbeidsrutiner på tvers av enheter.  Bedre samarbeid på tvers kan i mange situasjoner oppnås ved at det utvikles forum for dialog og rutinebeskrivelser. Ideen om samhandling bør likevel forankres i ledelsen i kommunen for handlingsfrihet og gjennomføringskraft på tjenestenivå.

Resultater

  • Det er etablert et godt samarbeid på tvers av enheter og fagmiljøer gjennom etablerte møtearenaer for å løse saker på operativt plan
  • Det er etablert gode rutinebeskrivelser for samarbeid og kommunikasjon innenfor det boligsosiale feltet med en tydelig rolle- og ansvarsdeling
  • Det er jevnlig kontakt og kommunikasjon mellom de relevante tjenestene