Organisering og tverrfaglig samarbeid

Fase 3: Forslag til modell utarbeides og vedtas

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

På bakgrunn av kartlegging og vurdering av nåsituasjonen utarbeides forslag til modeller for organisering sett i forhold til oppdragets omtale av mål og strategier.  Modellene må vurderes i sammenheng med kommunens øvrige organisering.

Utvikling av modeller bør skje i et tett samarbeid med tillitsvalgte, og med ansatte som berøres gjennom for eksempel dialog eller ved skriftlige innspill. Ansatte vil ofte se forhold som verken arbeidsgruppen eller styringsgruppen oppfatter. Brukerorganisasjoner / brukerråd bør også trekkes med i arbeidet. Gjennom en bred involvering vil en sikre at relevante synspunkter kommer inn, hvilket igjen bidrar til forankring.

Arbeidsgruppen legger frem forslag til modell/ modeller for styringsgruppen. Denne kan returneres til arbeidsgruppen med behov for ytterligere bearbeiding.  Endelig forslag til modell vedtas av styringsgruppen.

Planlegging av iverksetting og informasjon blir gitt til de ansatte.

Resultater fra fasen

  • Modell for organisering er valgt
  • Medvirkning er ivaretatt
  • Det er vurdert hvordan gjennomføring skal tilrettelegges, og hvem som skal involveres
  • Informasjon til ansatte i kommunene om status så langt er gitt

  • Arbeidsgruppens leder legger frem forslag til modell/ modeller
  • Styringsgruppen behandler. Dersom behov for ytterligere utvikling og/ eller tilpasninger går saken tilbake til arbeidsgruppen
  • Styringsgruppen fatter vedtak om modell
  • Det utarbeides plan for gjennomføring