Samarbeid-på-tvers-og-organisering
ARBEIDSPROSESS

Organisering og tverrfaglig samarbeid

Kort om arbeidsprosessen

Det kan være behov for å se på samarbeidsstrukturer og gjennomføre organisatoriske endringer/ tilpasninger i den boligsosiale virksomheten. Her beskrives først og fremst en arbeidsprosess som gir en generell fremstilling av hvordan man kan gå frem ved behov for organisatoriske endringer i den boligsosiale virksomheten i kommunen. Arbeidsprosessen beskrives i faser, i hovedsak fra oppstart til vedtatt modell for organisering. I tillegg inkluderer arbeidsprosessen gjennomføring, evaluering og eventuelt ytterligere tilpasninger, men kun en kort fasebeskrivelse foreligger ettersom de lokale variasjonene vil være store, og bero på valg av modell for organisering.

Bakgrunn

Behovet for at kommunen ser på sin organisering kan være knyttet til oppfatningen av at det ligger et potensiale for bedre måloppnåelse gjennom bedre samordning og samarbeid. Dette kan fremkomme i kommuneplanarbeidet, hvor deler av kunnskapsgrunnlaget vil være knyttet til statistikk og annen dokumentasjon, som viser svak måloppnåelse. Kunnskapsgrunnlaget kan også vise at statlige virkemidler er dårlig utnyttet og ikke sett i sammenheng. Det kan være utfordringer knyttet til behov for et mer helhetlig og koordinert tilbud til brukerne i sitt møte med kommunen. De bør slippe å bli henvist til en rekke ulike avdelinger som følge av en fragmentert organisering av de boligsosiale tjenestene. Det kan også være behov for effektivisering, bedre ressursutnyttelse og bedre grunnlag for kompetanseheving. Ansvaret for å sette i gang en slik prosess ligger hos rådmannen. Det er viktig å påpeke at bakteppet for at rådmannen setter i gang et slikt oppdrag, er komplekst og ofte et resultat av et solid forarbeid, og behov innmeldt fra linjen et sted. Disse behovene kan grunne i utfordringer med å fremskaffe egnede og tilpassede boliger til vanskeligstilte grupper, resultater uteblir, og samarbeidet mellom faggrupper (vertikalt og/ eller horisontalt) oppleves som fragmentert og ineffektivt, hvilket påvirker de boligsosiale tjenestene brukerne mottar.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Oppstart
Fase 2
Utarbeide kunnskapsgrunnlag
Fase 3
Forslag til modell utarbeides og vedtas
Fase 4
Gjennomføring
Fase 5
Evaluere og tilpasse
Arbeidsgruppe
En sammensatt gruppe med deltakere som skal løse definerte oppgaver enten innen ett område eller på tvers av funksjoner. 
Arbeidsplan
En arbeidsplan viser hvilke oppgaver som skal gjennomføres, når oppgavene skal gjennomføres og fullføres, og hvem som har ansvar for å gjennomføre de. 
Brukerorganisasjoner
Brukerorganisasjoner eller pårørendeorganisasjoner er interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene representerer brukergrupper i samfunnsdebatten og i møte med det offentlige. 
Brukerråd
Brukerråd kan være et formelt organ for brukermedvirkning. Formålet er at brukere som selv benytter tjenesten(e), skal kunne påvirke innhold og kvalitet på tjenesteleveransene. Et brukerråd består normalt av brukere/representanter, tjenesteleder og ansatte i tjenesten. 
Evaluering
Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.
Kartlegging
Å kartlegge er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte. Ofte benyttes kartleggingsverktøy (systematiserte skjemaer) som hjelpemidler for å sikre innhenting av relevant informasjon. 
Mandat
Mandat betyr at noe eller noen (enkeltperson, gruppe osv.) har fått ansvar for å gjennomføre bestemte oppdrag. Et mandat kan også inneholde beskrivelse av hva som skal gjøres og noen ganger begrensninger for hva man ikke skal gjøre. 
Organisatoriske endringer
Når deler av en organisasjon, eller hele organisasjonen, utsettes for endring. Arbeidsoppgaver/ funksjoner kan tillegges, fjernes, eller endres i organisasjonen og/ eller for enkeltpersoner. Gjennomføring av organisatoriske endringer grunner ofte i behov for bedre ressursutnyttelse, økt effektivitet og/ eller forventning om bedre kvalitet på tjenester ut mot tjenestemottakere.
Rådmann
Tittel på den høyeste administrative lederen i de fleste kommuner, bortsett fra i Oslo, Bergen og Tromsø. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. 
Samhandling
Et virkemiddel for et tettere og mer effektivt samarbeid mellom personer, (fag)grupper, avdelinger, tjenester, organisasjoner mfl, uavhengig av nivåer, organisasjoner og profesjoner. Samhandling kan således bidra til mer koordinerte og helhetlige tjenester til tjenestemottakere. 
Samordning
Omfatter en systematisering eller organisering av det hver enkelt utøver gjør overfor en og samme problemstilling, slik at alle tiltak er vel tilpasset hverandre og ikke motvirker hverandre (Knoff, 1985).
Styringsgruppe
En gruppe oppnevnt av oppdragets eier (i kommunen er det hovedsakelig rådmannen). Gruppen har det endelige ansvaret og beslutningsmyndigheten i tildelt oppdrag. 
Vanskeligstilt på boligmarkedet

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige- eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. Disse befinner seg i en av følgende situasjoner:

 • uten egen bolig
 • står i fare for å miste boligen sin
 • bor i en uegnet bolig eller bomiljø

Brukermedvirkning kan sikres på ulike vis. Det kan være ansatte med brukererfaring som deltar i arbeidet, brukerorganisasjoner og brukerråd som involveres i prosessen, og/ eller brukerundersøkelser om oppfatninger av kommunens tilbud. For eksempel så utgjør innvandrere en stadig økende andel av kommunens befolkning. De kan ha erfaringer og behov som gjør det viktig å undersøke hvordan tjenestene treffer dem.

KS har publisert mye stoff om brukermedvirkning.  Sjekk om det det kan være noe relevant for deg i ditt arbeid på KS sine sider.

 • Bustadsosialt forum i Stord

  Kommunen har vedteke i Bustadsosial handlingsplan at det skal arrangerast eit bustadsosialt forum 1-2 gonger i året. Her kan alle aktørar som har ei rolle i det bustadsosiale arbeidet i kommunen samlast, utveksle erfaringar og lære av kvarandre. Kommunen har arrangert bustadsosialt forum årleg sidan 2015 og har hatt ulike tema på dagsorden. Dette har ført til meir samordna arbeid på feltet og betre kjennskap til kvarandre og dei ulike bustadsosiale oppgåvene.

  Kommune
  Stord kommune
 • Kartlegging av kommunale boliger og leietakere, og etablering av boligkontor

  Gjennom systematisk kommunal innsats og deltakelse i statlig finansierte utviklingsprosjekter har Verdal kommune arbeidet systematisk for å redusere antallet bostedsløse og vanskeligstilte barnefamilier. I dag har ikke Vedal kommune bostedsløse innbyggere, og situasjonen for kommunens vanskeligstilte barnefamilier er forbedret.

  Ved å kartlegge og veilede kommunale leietakere, og ved å etablere et boligkontor som kan følge opp leietakerne, har kommunen nådd målet om at ingen innbyggere skal være bostedsløse.

  Beivisstgjøring i arbeidet med bosetting av barnefamilier har ført til at barnefamilier bare unntaksvis bosettes i kommunale boliger. I tilfeller der barnefamilier må innom en kommunal bolig tilstrebes det å finne bolig i et område som er egnet for barnefamilier, for eksempel områder uten kjent rusproblematikk.

  Kommune
  Verdal kommune
 • Asker Velferdslab

  Asker Velferdslab handler om hvordan velferdstjenester kan gå fra saker til mennesker, og er en arbeidsform på tvers av kommunens tjenesteområder. Det er ikke en erstatning for de ordinære tjenestene eller en ny tjeneste, men et supplement. Gjennom tidlig investering og koordinert oppfølging skal en familie eller en ungdom få bedre levekår, bedret livskvalitet og på sikt ha behov for mindre tjenester fra det offentlige. Asker kommune har en ambisjon om at framtidens tjeneste som hovedregel skal dreie seg om at «ingen beslutning om meg skal tas uten meg».

  Kommune
  Asker kommune
 • Heim: Utvikling av forsterket og tilrettelagt heldøgns bo- og tjenestetilbud

  Prosjektet «Heim» beskriver utviklingen av et helhetlig bolig- og tjenestetilbud for én tjenestemottaker med behov for et særskilt forsterket og tilrettelagt heldøgns tjenestetilbud. Det stilles store krav til de fysiske omgivelsene, og det vektlegges videre en miljøterapeutisk tilnærming som skal fremme økt livskvalitet samt forebygge adferd og psykiske vansker – alt innenfor de juridiske rammene som foreligger og i tett samarbeid med Nordlandssykehuset/sikkerhetspsykiatrisk avdeling.  Det stilles følgelig også store krav til de ansattes sikkerhet.

  Kommune
  Bodø kommune
 • En U-sving til bedre bolig

   I Larvik har Larvik kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) utviklet og prøvd ut en ny måte å hjelpe vanskeligstilte familier på. I prosjektet «En u-sving til bedre bolig» ble i 2018, fem familier med varige økonomiske utfordringer invitert til en gruppeprosess for å bevisstgjøre egne verdier og strategier i møte med egne livsutfordringer. Familienes utfordrende boligsituasjon blir vektlagt i gruppeprosessen – men også deres ressurser. Og det var nettopp det at prosjektet endret fokus fra problemer til ressurser, som ga de tydeligste resultatene. 

  Parallelt med prosessen i brukergruppa, var tjenesteytere fra NAV og ulike deler av Larvik kommune sammen i et arbeid hvor det ble reflektert over egen praksis og hvor det ble utviklet ideer og erfaringer til ny praksis. Tre teoretiske modeller ble brukt og flettet sammen: Theory-U, Diversity Icebreaker og en USN-utviklet modell for samhandlende sosial innovasjon.

 • Bruk av tjenestedesign i Nittedal kommune

  Nittedal kommune har valgt å benytte tjenestedesign som metode i tre endringsprosesser. Eksempelet det vises til her, gjelder utvikling av boligtjenestene. Formålet var å få innsikt om brukernes behov, og hvilke verdier og arbeidsoppgaver som skal ligge til grunn for framtidig organisering av boligtjenestene. Første gang tjenestedesign som metode ble benyttet i kommunen, så gjaldt det utvikling av forebyggende tjenester i et folkehelseperspektiv. Nylig har kommunen også benyttet tjenestedesign til utvikling av demensplan, og vil i 2018 gjennomføre et fjerde prosjektet som omhandler digitalisering av søknader om hjelp til å skaffe bolig.

  Kommune
  Nittedal kommune
 • Samordning og felles kontakt for boligsosiale spørsmål

  Boligsosialt ansvar og boligsosiale oppgaver var tidligere veldig fragmentert og oppdelt. Som en del av boligsosialt utviklingsprogram gjennomførte kommunen fra 2012 – 2013 en betydelig samordning av de boligsosiale oppgavene. Servicesenteret, som allerede hadde ansvaret for Husbankens startlån, tilskudd og bostøtte, overtok ansvaret for tildeling av kommunal bolig og omsorgsbolig fra henholdsvis NAV-kontoret og 3 pleie- og omsorgsdistrikt. Videre fikk Bygg og eiendom ansvaret for forvaltning av alle kommunale boliger, inkludert omsorgsboliger. Psykisk helse og rustjenester etablerte en boligsosial oppfølgingsavdeling etter at Rusteamet ble overført fra NAV – kontoret. Servicesenteret fikk også et formelt boligsosialt koordineringsansvar på tvers av ulike enheter.

  Kommune
  Ringsaker kommune
 • Frå plan til handling og etablering av bustadkontor

  Eksempelet viser korleis Fjell kommune har gått frå ord til handling i sitt bustadsosiale arbeid etter at  kommunestyret vedtok Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 i februar 2014.

  Planen viste at kommunen sto ovanfor store utfordringar på feltet. Det var behov for over 200 nye kommunale bustader i planperioden (kommunale utleigebustader, omsorgsbustader med heildøgnsbemanning og sjukeheimsplassar), betra samordning av bustadsosiale oppgåver og auka bruk av bustadsosiale verkemiddel.

  Kommunestyret har satt av ca. 250 millionar for å investera i nye kommunale bustader i åra framover. Eit bustadkontor er etablert for å samla funksjonane anskaffing, tildeling og bustadfinanisering. I regi av bustadkontoret har kommunen skaffa 118 bustader i løpet av åra 2014 og 2015. Kommunen har arbeidd systematisk for å byggje opp kapasitet og kompetanse i organisasjonen. 

  God statleg drahjelp og politisk og administrativt engasjement gjorde det også mogleg for kommunen å nå nye busettingsmål for flyktningar, og styrka dei kommunale tenestene for å møte utfordringane flyktningkrisa førte med seg.

  Kommune
  Fjell kommune
 • Boligtjenesten i Drammen kommune

  Drammen kommune har fått til et fungerende samarbeid med Kriminalomsorgen, der innsatte blir godt fulgt opp av kommunen ved behov for bolig. Eksempelet beskriver også hvordan Drammen har jobbet med organiseringen og internt samarbeid på tvers for å gi god oppfølging av boligsøkere.

  Kommune
  Drammen kommune
 • Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand 2011-2015

  Grunnet store boligsosiale utfordringer gjennomførte Holmestrand kommune en bred boligsosial satsing gjennom Husbankens boligsosiale utviklingsprogram fra 2011 til 2015. Programarbeidet har vært intensivt og involvert ledere fra ni av kommunens virksomheter. Sammen er lederne ansvarlige for områdene; økonomi, helse, sosial, omsorg, plan og bygg og kommunalteknikk og eiendom. Innsatsområdene for det boligsosiale utviklingsprogrammet strakk seg over alle disse ansvarsområdene, og fra politisk-, via strategisk-, til operativt nivå i kommunen.

  Kommune
  Holmestrand kommune
 • Fagressursgruppe bolig - tverrfaglig boligsosialt samarbeid

  Fagressursgruppe Bolig skal være et kompetanseforum for boligsosialt arbeid i Trondheim kommune og bidra til at kommunen har en helhetlig tilnærming til arbeidet med innbyggernes ulike boligbehov. Faggruppa skal være en ressurs for det boligsosiale arbeidet i hele kommunen, og består av representanter fra NAV, helse- og velferdskontoret, boligsosialt team-tildeling og bomiljø, og Trondheim eiendom-boligadministrasjonen.

  Faggruppa skal sørge for godt samarbeid mellom bydelene og etatene, bidra til at alle saker blir behandlet likt, diskutere prinsippsaker og sørge for at aktuelle problemstillinger blir tatt opp med overorda ledelse. I tillegg skal den utarbeide rutiner, sørge for opplæring av saksbehandlere og kartlegge boligbehovene i kommunen. Fagguppa skal ha oversikt over boligsituasjonen i Trondheim kommune både på det private og kommunale markedet.

  Kommune
  Trondheim kommune
 • En dør inn - boligkoordinator og miljøvaktmester

  Boligforvaltningen og oppfølgingen av vanskeligstilte i forhold til bolig, er organisert gjennom «en dør». Dette består av et team med Boligkoordinator, Boligkontakt i Nav og Miljøvaktmestere.

  Kommune
  Halden kommune
 • Tildeling av kommunale utleieboliger med tjenester

  Dette eksempelet beskriver hvordan Trondheim kommune omorganiserte tildeleling av kommunale utleieboliger til personer med behov for omfattende tjenester. Målet var blant annet å korte inn saksbehandlingstid og tomgangsleie, at tjenesteyter, botiltak og helse- og velferdssentrene skulle involveres i tildelingsprosessen, og at beboer skulle forberedes på hva slaggs botilbud vedkommende har fått tildelt.

  Brukergruppene som omfattes av ordningen er:

  • personer med utviklingshemming
  • yngre fysisk funksjonshemmede
  • personer med psykiske lidelser
  • personer med rusproblematikk

  Kommune
  Trondheim kommune
 • Boligflytprosedyre

  Elverum kommune startet arbeidet med en boligflytprosedyre i 2011 for å sikre samarbeid på tvers og klare ansvarsforhold i boligtildelingsprosessen og oppfølging av leietaker mot «egen» eid eller leid bolig. Når nye utfordringer oppstår blir det tatt tak i saken og en omforent løsning kan tas inn i boligflytprosedyren. Boligflytprosedyren ligger i kommunen sitt kvalitetssystem slik at avvik kan følges opp.

  Kommune
  Elverum kommune
 • Fra ungdom til voksen

  Bydel Bjerke hadde behov for å øke innsatsen rundt ungdom i alderen 17-25 år. Det var ønskelig med et tettere samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV. Prosjektet Fra Ungdom til Voksen ble utviklet som en del av Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i perioden 2011-2015. Gjennom deltakelsen i programmet ble prosjektet utviklet, blant annet for å bidra til helhetlig boligsosialt arbeid i bydelen.

  Kommune
  Oslo kommune
 • Boligsosialt arbeid i Karmøy kommune

  Karmøy kommune har siden begynnelsen på 2000-tallet jobbet systematisk for å bosette personer med et rusmiddelproblem ut i kommunen. Kommunen har alltid tatt imot flyktninger og har etter hvert klart å bosette de fleste innen det private leiemarkedet. Kommunen har og jobbet mye med intern samhandling for å få til felles jobbing rundt det boligsosiale arbeidet. Årelang satsing har gitt resultater. Kommunen har nå god oversikt over situasjonen på det boligsosiale området- både behov og utfordringer. Kommunen klarer og i stor grad å unngå de store akutte og dramatiske hendelsene ved å jobbe systematisk på det boligsosiale området.

  Kommune
  Karmøy kommune
 • Solid planarbeid gir boligsosial suksess

  Det som kunne se ut som en treg start i det boligsosiale programarbeidet, var i stedet en solid fundamentering av planer, samarbeidsstruktur og verdier. Nå har erfaringene fra planarbeidet i Larvik de fire siste årene blitt et forbilde for andre kommuner på boligplanlegging og prosess fra plan til handling. Det er lagt vekt på en helhetlig tilnærming og samordning med øvrig planverk.

  Kommune
  Larvik kommune