Styringshjulet

Trinn 4: Læring og forbedring

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Overordnede mål og strategi
Trinn 2
Styringsparametere
Trinn 3
Resultatmåling og vurdering
Trinn 4
Læring og forbedring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

En resultatrapport foreligger, og den initierer prosessen med å trekke konklusjoner om læring og forbedring.

Kort beskrivelse

For at resultatmålingen skal være hensiktsmessig, må resultatene drøftes regelmessig, vurderes og brukes til å ta beslutninger om tiltak som skal forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse. Sentrale spørsmål kan være om tiltak og virkemidler skal endres, om det må gjøres analyser og evalueringer, eller om styringsparametere eller ambisjonsnivået må justeres.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) understreker viktigheten av å ha et lærings- og utviklingsperspektiv i arbeidet med styringsinformasjon. Dette for å unngå at styringsinformasjon oppfattes som nok et måleverktøy uten videre betydning. Styringsinformasjonen skal kunne være like mye en kilde til å feire gode resultater som å avdekke behov for forbedringstiltak.

Resultater

Analysen brukes til å ta beslutninger om tiltak som skal forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Første aktivitet: Det legges til rette for en prosess for vurdere nærmere aktuelle tiltak som kan forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse. En kvalitativ vurdering av selve styringsinformasjonen som verktøy gjøres også her. Er det for eksempel behov for å endre resultatmål, legge til/fjerne styringsparamatere osv.  Gjøres av den som har fått mandatet.
  • Andre aktivitet: Det tas beslutninger om hvilke tiltak som skal forbedre innsatsen og gi bedre måloppnåelse. Gjøres av den som har fått mandatet.