Styringshjulet

Trinn 3: Resultatmåling og vurdering

Trinn i den sirkulære prosessen

Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.

Hvem gjør hva i dette trinnet? Velg trinn for å se beskrivelse og hva som skjer i hvert trinn.
Trinn 1
Overordnede mål og strategi
Trinn 2
Styringsparametere
Trinn 3
Resultatmåling og vurdering
Trinn 4
Læring og forbedring
TILBAKE TIL OVERSIKT

Bakgrunn for dette arbeidet

Det foreligger klare definerte mål for virksomheten med en klar strategi konkretisert gjennom målbare styringsparametere med tydelige resultatmål.

Kort beskrivelse

Måling og vurdering av resultatene knyttet til de fastsatte styringsparameterne indikerer om iverksatte tiltak er gode og hensiktsmessige, og om målene er nådd med effektiv ressursbruk. Flere resultater over tid gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner om eventuelle behov for endringer.

Resultatene må derfor ikke bare måles, men også vurderes og settes inn i en sammenheng slik at resultatmålingen ikke blir ren statistikkproduksjon. For å kunne synliggjøre og kontrollere resultatene, lære og iverksette forbedringstiltak, må det etableres prosesser for formidling og drøfting av resultater og for beslutninger om tiltak. En årlig felles resultatrapport er derfor nødvendig for å kunne samle resultatene og gjøre vurderinger og evalueringer.

Se  «resultatrapport» og «statusrapport», hvor dette omtales nærmere.

Resultater

Det foreligger en måling av resultater i tråd med definerte styringsparametere. Det foreligger en analyse av disse resultatene sett opp mot målene og resultatmålene. Dette for å kontrollere resultatene, lære og iverksette forbedringstiltak.

Hva som skjer og hvem som gjør det

  • Første aktivitet: Gjennomføre målingen av resultater i tråd med definerte styringsparametere. Gjennomføres av den som har fått mandatet til å gjøre dette.
  • Andre aktivitet: Gjennom prosesser for formidling og drøfting av resultater, gjøre en kvalitativ analyse/vurdering av resultatene opp mot mål og resultatmål. Gjennomføres av den som har fått mandatet til å gjøre dette.