Statusrapport

Statusrapporten til det nasjonale prosjektet for bedre styringsinformasjon gir en oversikt over status på det boligsosiale arbeidet knyttet til strategien Bolig for velferd per 2014/2015. Statusrapporten fungerer som en «nullpunktsmåling» med utgangspunkt i de valgte styringsparameterne som blir presentert i sluttrapporten.

I statusrapporten er det gjort en vurdering av status per 2014/2015 på styringsparameterne sett i forhold til ambisjonsnivået i resultatmålene. Det er ikke kommentert eller vurdert historiske data utover 2014/2015. I statusrapporten presenterers status på hovedindikatorer for strategien og for de 15 målsettingene med tilhørende styringsparametere.

Ambisjonsnivået i resultatmålene er tilpasset status ved oppstart av strategien Bolig for velferd. På noen områder er nåsituasjonen tilfredsstillende. Mens for andre områder vil det kreves at betydelig endringer gjennomføres for at ambisjonsnivået i resultatmålet skal kunne nås.

Innsatsområde:
Hjelp fra midlertidig til varig bolig

5 438

husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud

Illustrasjon av to senger Illustrasjon av familie som drømmer om bolig

73 %

bodde i midlertidig botilbud under 3 måneder

124

barnefamilier bodde i midlertidig botilbud over 3 mnd

11 342

Totalt antall bosatte flyktninger

Illustrasjon av et telt med en person ved siden av, og en pil mot en bolig

51 %

av flyktningene ble bosatt innen 6 mnd

I 2014 var det 5 438 husstander som benyttet midlertidig botilbud. Av disse oppholdt 73% seg i det midlertidige botilbudet i mindre enn tre måneder. 1 482 husstander oppholdt seg over tre måneder i botilbudet. 561 personer bodde i samme periode på natthjem. Midlertidige botilbud og natthjem er to ulike tilbud som ikke direkte kan sammenlignes. Målet i strategiperioden er at ingen skal bo i midlertidig botilbud mer enn 3 måneder.

I 2014 opphold til sammen 363 barnefamilier seg i midlertidig botilbud. Av disse oppholdt 66 prosent seg i botilbudet i mindre enn tre måneder. Innen 2020 skal ingen barnefamilier bo i midlertidige botilbud.

Andel lange opphold er høyere for barnefamilier enn for andre. I 2014 hadde totalt 61 kommuner barnefamilier i midlertidig botilbud. Kartleggingen av bostedsløse i 2012 viste at 21 prosent av de bostedsløse barnefamiliene oppholdt seg i midlertidig botilbud

Om lag halvparten av alle flyktninger ble bosatt innen 6 måneder etter at vedtak om opphold i Norge var gitt. Målet er at 55 prosent av alle flyktninger skal bosettes innen 6 måneder. Kommunene vedtok i 2015 å bosette 11 719 personer

Innsatsområde:
Hjelp til å skaffe egnet bolig

105 000

kommunale utleieboliger

Illustrasjon av et hus med en rullestolbruker

48 %

av de kommunale utleieboligene var tilpasset rullestolbrukere

8 770

husstander mottok startlån 

Illustrasjon av en barnefamilie i en bolig, med 3 penger i et hjørne Illustrasjon av en person i en bolig med 3 penger (startlånsmottaker)

47 %

av startlånmottakerne var barnefamilier

11 %

av startlånmottakerne bodde i kommunale utleieboliger

111 400

husstander mottok bostøtte

 Illustrasjon av en barnefamilie i en bolig 

27 %

av bostøttemottakerne var barnefamilier

Rapporteringen i KOSTRA i 2014 viser at 48 %) av de kommunalt disponerte boligene var tilgjengelig for rullestolbrukere. Denne kvalitetsindikatoren gir noe informasjon om kvaliteten på boligene. Målet er at innen 2020 skal 55 prosent av de kommunalt disponerte boligene være tilgjengelige for rullestolbrukere.

I 2014 ble det utbetalt til sammen 8 770 startlån. Målet er at dette skal øke med 20 prosent i strategiperioden. 11 prosent av alle startlånmottakere leide kommunal bolig før de kjøpte egen bolig. Målet er at dette skal økes til 15 prosent innen 2020.

13,5 prosent av 12 874 barnefamilier som mottok bostøtte bodde i eid bolig. Målet er at alle barnefamilier som bor i eid bolig og har rett på bostøtte skal få det innen 2020.

Innsatsområde:
Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

108

kommuner hadde et oppsøkende team i psykisk helse og rusarbeid

  

108 kommuner har oppsøkende team i psykisk helse og rusarbeid. Målet for strategiperioden er at antall kommuner med oppsøkende team til denne målgruppen skal øke. En betydelig høyere grad av større kommuner enn mindre har oppsøkende team.

Innsatsområde:
Sikre god styring og målretting av arbeidet

26 %

av kommunene opplevde å møte en samordnet stat

  

 26% av de ansatte oppgav i Husbankens kommuneundersøkelse at kommunen møter en samordnet stat. Innen 2020 skal andelen som opplever at de møter en samordnet stat øke med 25%.

Andre relevante kilder

Statusrapport for Bedre styringsinformasjon